Αναρτήθηκε ο κατάλογος αναδόχων για Αγορά Υπηρεσιών - Διδασκαλία στα ΚΙΕ


Ανάθεση Σύμβασης -Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους Αναδόχους, των οποίων ο αριθμός ταυτότητας, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), αναγράφεται στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί σήμερα, Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, να προσέλθουν τη Δευτέρα και Τρίτη, 18 και 19 Οκτωβρίου 2021, στο Συντονιστικό Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) της Επαρχίας την οποία είχαν δηλώσει στη διεύθυνση διαμονής τους, στην αρχική Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, για παραλαβή και υπογραφή της Συμφωνίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Επαρχία Λευκωσίας: Κ.Ι.Ε. Στροβόλου

14.00

- 20:00

(Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου)

 

 

Επαρχία Λεμεσού: Κ.Ι.Ε. Λεμεσού (Λανίτειο Λύκειο)

14.00

- 20:00

Επαρχία Λάρνακας: Κ.Ι.Ε. Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο)

14.00

- 20:00

Επαρχία Αμμοχώστου: Κ.Ι.Ε. Παραλιμνίου (Λύκειο Παραλιμνίου)

14.00

- 20:00

Επαρχία Πάφου: Κ.Ι.Ε. Πάφου (Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ)

14.00

- 20:00

 Η υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας θα διενεργηθεί με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 16.1-16.5 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού, με μόνη αλλαγή την αντικατάσταση του εντύπου FIMAS από το έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το Σύστημα ΗΡΑ» .

Οι ανάδοχοι θα πρέπει, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, να προσκομίσουν: α) την ταυτότητά τους ή ARC (σε περίπτωση μη Κύπριων πολιτών)

β) Χαρτόσημα αναλόγως της ετήσιας αξίας της Σύμβασης (βλ. αναλυτικό πίνακα και επεξηγήσεις πιο κάτω)

γ) το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας». Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει υπογράψει Σύμβαση με άλλο Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν., για την τρέχουσα σχολική χρονιά, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιο πάνω πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του πιο πάνω πιστοποιητικού, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών στο οποίο υπογράφτηκε Σύμβαση και η ημερομηνία υπογραφής της.

δ) το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει υπογράψει σύμβαση σε άλλο Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν., για την τρέχουσα σχολική χρονιά για την οποία του έχει ανατεθεί Σύμβαση, τότε δεν απαιτείται η επανέκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του πιο πάνω πιστοποιητικού, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών στο οποίο υπογράφτηκε Σύμβαση και η ημερομηνία υπογραφής της.

ε) το IBAN τους, εκτυπωμένο από την τράπεζα στην οποία θα κατατίθεται η αμοιβή τους και στ) συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο « Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το Σύστημα ΗΡΑ». Το έντυπο ΗΡΑ μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του λογιστηρίου του ΥΠΠΑΝ στη διεύθυνση: http://archeia.moec.gov.cv/mc/680/exousiodotisi pliromi ira.pdf

Προσοχή

  1. Τα έντυπα IBAN και ΗΡΑ προσκομίζονται και τα δύο μαζί.
  2. Από την υποχρέωση υποβολής των εντύπων ΗΡΑ και IBAN, απαλλάσσονται οι Ανάδοχοι οι οποίοι απασχολήθηκαν στα Κ.Ι.Ε. κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 ή/και 2020-2021 και όσοι κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, απασχολήθηκαν στα Κ.Ι.Ε. για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά την 1η Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται, ότι, κατά την παραλαβή της Συμφωνίας, οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εργασιακό τους καθεστώς, σε σχέση με όσα αναφέρονται στα σημεία (στ) και (ζ) της παραγράφου 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού. Το έντυπο θα τους χορηγηθεί στο ΚΙΕ, όπου θα προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας.

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν καθήκοντα από την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα του/των τμήματος/άτων που τους έχει/ουν ανατεθεί.

Τονίζεται η υποχρέωση όλων όσοι θα περιλαμβάνονται στις Αναθέσεις να προσέλθουν για υπογραφή και παραλαβή της Συμφωνίας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ό,τι διαλαμβάνεται σε αυτήν, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του Μέρους Α' των Εγγράφων του σχετικού Διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω πρόνοιες διασφαλίζουν την ομαλή έναρξη των μαθημάτων στα Κ.Ι.Ε. και, κατ’ επέκταση, το εκπαιδευτικό όφελος των μαθητών, για τους οποίους λειτουργεί ο θεσμός των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

*** Τονίζεται ότι κατά την υπογραφή των Συμφωνιών θα τηρηθούν όλα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας (προσκόμιση safe pass, χρήση μάσκας, επιτρεπόμενος αριθμός στο χώρο).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ(ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ (€)

4 ΤΜΗΜΑΤΑ

120

480

€ 13,50

3 ΤΜΗΜΑΤΑ

120

360

€ 9

2 ΤΜΗΜΑΤΑ

120

240

€ 3

1 ΤΜΗΜΑ

120

120

€ 0

+ €2 χαρτόσημο για κάθε αντίγραφο της συμφωνίας( δεν ισχύει για 1 τμήμα)

Επικόλληση και Ακύρωση Χαρτοσήμου επί του Εγγράφου

Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο και ημερομηνία ακύρωσης.

Προσοχή: Έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

Α.Α.

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διεύθυνση Υποστατικών από τα οποία γίνεται η πώληση

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

22674594

ΟΙΚΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

25371471 25341300

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

3

ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜ/ΣΤΟΥ

24657015

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

4

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ

26937774

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

5

ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

6

ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

99622911 97777776

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6 , ΔΙΑΜ. 202 , 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ

7

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

99525675 22660124 99142474

ΛΕΩΦ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 105 Β , 2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

8

ΘΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99479353

ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, 2745 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

9

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΣΣΟΥ

22498791 99671881

ΠΥΘΩΝΟΣ 5, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

10

ΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

22677236 99224560

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 30-32, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

11

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

22526063 99673126 97877776

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 9, 2540 ΔΑΛΙ

12

ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

99739763

ΣΤΑΓΥΡΩΝ 19, ΔΙΑΜ.1, 2046 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

99815563

ΟΔΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δ83, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ

14

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

99498270

ΑΘΗΝΩΝ 22, ΚΑΙΜΑΚΛΙ , 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99583668

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

16

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

99913278

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 16, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

17

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

99422827

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14, 2235 ΛΑΤΣΙΑ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


795