Τοποθέτηση μετακίνηση εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/-ουσών στα ΚΙΕ 2022-2023


Διευθυντές/-ντριες
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γ ενικής Εκπαίδευσης
Διευθύνοντες/-ουσες Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση / μετακίνηση εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/-ουσών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Μέσης Γ ενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη «Δήλωση Ενδιαφέροντος», μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 5 των κριτηρίων επιλογής, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

Κριτήρια Επιλογής:

  1. Μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
  2. Δεκαετής, τουλάχιστον, υπηρεσία σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
  3. Μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση θεωρούνται ως επιπρόσθετο προσόν.
  4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ [Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet].
  5. Πολύ καλή γνώση μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γ αλλικά, Γ ερμανικά.
  6. Ικανότητες οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ενδέχεται να αποφασιστεί διαφορετικά, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο, για την ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Όπως περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο με τίτλο «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ Κ.Ι.Ε. 2022-2023».

Σημειώνεται ότι τα Κ.Ι.Ε. υπάγονται στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και οι τοποθετήσεις/μετακινήσεις σε αυτά διέπονται από τα ισχύοντα για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι εκποόθεσυες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη (αποδεικτικό στοιχείο η ημερομηνία αποστολής, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), της συνημμένης «Δήλωσης Ενδιαφέροντος» και των αποδεικτικών στοιχείων για τα προσόντα). Οι αιτήσεις και τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]y

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα κληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων, να γίνει ως ακολούθως:

1)     Ηλεκτρονική συμπλήρωση, εκτύπωση και ιδιόχειρη υπογραφή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

2)     Σάρωση της Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τα προσόντα σε αρχεία pdf.

3)     Όλα τα αρχεία που θα αποσταλούν να φέρουν ως ονομασία το επώνυμο του/της αποστέλλοντος/-ουσας, με λατινικούς χαρακτήρες.

4)     Αποστολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος και των συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Τα πρωτότυπα των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τα κριτήρια επιλογής και η πρωτότυπη υπογεγραμμένη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να φυλαχθούν, καθώς είναι δυνατόν να ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1989