Οι μισθοί Σχολικών Συνοδών/Βοηθών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


Προέδρους Σχολικών Εφορειών

Θέμα: Μισθοί Σχολικών Συνοδών/Βοηθών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Μ.Ε.Ε. αρ.1/2019, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, από 1ην Ιανουαρίου 2019, το αρχικό σημείο της κλίμακας Ε3 είναι 551,49 σεντ και 612,76 σεντ την ώρα για τις συνοδούς που συμπλήρωσαν 24 μήνες υπηρεσία.

1η Περίπτωση:

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός των σχολικών βοηθών/συνοδών, που δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες συνολική απασχόληση, από το Σεπτέμβριο 2019 θα είναι €758,91 και υπολογίστηκε ως ακολούθως: 551,49 σεντ x 137,61 ώρες το μήνα = €758,91.

2η Περίπτωση:

Για τις/τους σχολικούς βοηθούς/συνοδούς που έχουν συμπληρώσει 24 μήνες συνολική απασχόληση, ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός από το Σεπτέμβριο 2019 θα είναι €843,22 και υπολογίστηκε ως ακολούθως: 612,76 σεντ x 137,61 ώρες το μήνα = € 843,22.

Με την παραλαβή των Δηλώσεων Ανάληψης Καθηκόντων θα δοθούν οδηγίες στο Λογιστήριο του Υπουργείου, όπως εμβαστεί στις Σχολικές Εφορείες, για τον κάθε σχολικό συνοδό/βοηθό το ανάλογο ποσό για την κάλυψη των μισθών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019, ως εξής:

1η Περίπτωση:

Σεπτέμβριος: €593,74 (από τις 6 του μήνα = 17 εργάσιμες μέρες Χ 6ώρες και 20 λεπτά την ημέρα = 107,66 ώρες Χ 551,49 σεντ = €593,74.

ΛΛ/ΔΜΕ - Ειδική Εκπαίδευση

Σεπτέμβριος € 593,74

Οκτώβριος € 758,91

Νοέμβριος € 758,91

Δεκέμβριος € 758,91

Αναλογία 13ου € 252,97 (4 μήνες Χ €758,91 : 12)

                        €3123,44

13,85 %          € 432,60 (8,3% Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 2% Ταμ. Κοινωνικής Συνοχής, 1.2 % Πλεονάζον Προσωπικό, 0.5% ΑΑΑΔ και 1,85% ΓΕΣΥ)

                       ΣΥΝΟΛΟ €3.556,04

2η Περίπτωση

Σεπτέμβριος: €659,70 (από τις 6 του μήνα = 17 εργάσιμες μέρες Χ 6ώρες και 20 λεπτά την ημέρα = 107,66 ώρες Χ 612,76 σεντ = €659,70.

Σεπτέμβριος € 659,70

Οκτώβριος € 843,22

Νοέμβριος € 843,22

Δεκέμβριος € 843,22

Αναλογία 13ου € 281,07 (4 μήνες Χ €843,22 : 12)

                       €3.470,43

13,85 %         € 480,65 (8,3% Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 2% Ταμ. Κοινωνικής

Συνοχής, 1.2 % Πλεονάζον Προσωπικό, 0.5% ΑΑΑΔ και 1,85% ΓΕΣΥ)

    ΣΥΝΟΛΟ €3.951,08

Για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή των ποσών, παρακαλώ όπως μου αποστείλετε, το συντομότερο δυνατό, τις Δηλώσεις Ανάληψης Καθήκοντος αναφέροντας σε αυτές την μηνιαία αμοιβή της/του κάθε σχολικού βοηθού/συνοδού.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν: Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων και ΛυκείωνComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

4086