Αγορά Υπηρεσιών προπονητών/τριών για τις ανάγκες των Αθλητικών Σχολείων 2020-2021


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προτίθεται να προχωρήσει στην Αγορά Υπηρεσιών προπονητών/τριών για τις ανάγκες των Αθλητικών Σχολείων (ΑΣ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου εκεί όπου οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΣ δεν μπορούν να καλυφθούν από τους διορισμένους από την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικούς.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά υπηρεσίες του Παραρτήματος XIV του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμου του 2016 (Ν.73(Ι)/2016), αναφορικά με τις οποίες η εφαρμογή του νόμου περιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων74 μέχρι και 77 και ειδικά στην εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 101.

Οι υπηρεσίες του πιο πάνω άρθρου και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΜ του Νόμου, θεωρούνται εξειδικευμένες και προσωποπαγείς υπηρεσίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι που η εφαρμογή της συνήθους διαδικασίας σύναψης συμβάσεων δεν είναι δόκιμη, αλλά η διαδικασία καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι τηρούνται οι Αρχές της Ίσης Μεταχείρισης και Διαφάνειας, των Οικονομικών Φορέων.

Ως εκ τούτου και βάσει των προνοιών της πιο πάνω αναφερόμενης εγκυκλίου, η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει την ειδική διαδικασία που θα ακολουθήσει για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος διαγωνισμού, βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του δημοσίου. Νοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η διαδικασία σε όλα τα στάδιά της, να συνάδει με τις πρόνοιες του ««περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999»» [158(1)/99 και 99(Ι) 2014], όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το ΥΠΠΑΝ προτίθεται να διενεργεί κάθε χρόνο διαγωνισμό καθώς αλλάζουν οι ανάγκες ετησίως, ανάλογα με τους νεοεισερχόμενους μαθητές/τριες και με αυτούς που αποφοιτούν.

Θα δημιουργείται κατάλογος των προπονητών/τριών που θα απαρτίζεται από άτομα τα οποία προπονούν αθλητές/τριες, που φοιτούν ή θα φοιτήσουν στα Αθλητικά Σχολεία, στους ομίλους / συλλόγους / ομάδες / εθνικές ή προ-εθνικές ομάδες. (Απαιτείται βεβαίωση από Ομοσπονδίες, ομάδες, ομίλους, σωματεία).

Ο κατάλογος θα καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

Για τα ατομικά αγωνίσματα:

 1. Από την αίτηση φοίτησης των μαθητών/τριών στα Αθλητικά Σχολεία ή τη συνέχιση φοίτησης στην επόμενη τάξη, στην οποία θα δηλώνει και τον/την προπονητή/τρια του/της κατά τις απογευματινές δραστηριότητες του/της. Προπονητής/τρια θεωρείται είτε ο/η προπονητής του/της στην εθνική ή προ-εθνική ομάδα, είτε ο/η προπονητής/τρια στην αθλητική ομάδα ή σωματείο.
 2. Οι προπονητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Τίτλου στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, αναγνωρισμένου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
 3. Σε περιπτώσεις που ο/η προπονητής/τρια με αθλητές/τριες στο Αθλητικό Σχολείο δεν ενδιαφέρεται να παρέχει υπηρεσίες ή δεν πληροί τα κριτήρια (όπως ΙΙ), τότε ο/η αθλητή/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει τον/την προπονητής/τρια που επιθυμεί να προπονείται από τους/τις προπονητές/τριες που υπάρχουν στο ΑΣ ή που θα συμβληθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Για τα ομαδικά αγωνίσματα, αντισφαίριση και αντιπτέριση:

 1. Από την αίτηση φοίτησης των μαθητών/τριών στα Αθλητικά Σχολεία ή τη συνέχιση φοίτησης στην επόμενη τάξη, στην οποία θα δηλώνει και τον/την προπονητή/τριά του/της κατά τις απογευματινές δραστηριότητες του. Προπονητής/τρια θεωρείται είτε ο/η προπονητής/τρια του/της στην εθνική ή προ-εθνική ομάδα, είτε ο/η προπονητής/τρια στην αθλητική ομάδα ή σωματείο.
 2. Οι προπονητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Τίτλου στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, αναγνωρισμένου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
 3. Οι προπονητές/τριες θα πρέπει να είναι από τις δηλώσεις των Ομοσπονδιών για Ομοσπονδιακούς Προπονητές, εθνικών και προ - εθνικών ομάδων, των αθλητικών ομάδων, ομίλων ή σωματείων.
 4. Σε περιπτώσεις που ο/η προπονητής/τρια με αθλητές/τριες στο Αθλητικό Σχολείο δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει υπηρεσίες ή δεν πληροί τα κριτήρια (όπως ΙΙ), τότε ο/η αθλητή/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει τον/την προπονητής/τρια που επιθυμεί να προπονείται από τους/τις προπονητές/τριες που υπάρχουν στο ΑΣ ή που θα συμβληθεί από την αναθέτουσα αρχή.
 5. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν στο Αθλητικό Σχολείο αθλητές/τριες από διάφορες ομάδες με αποτέλεσμα να υπάρχουν πέραν του ενός προπονητή/τριας, τότε θα παρέχει υπηρεσίες στο Αθλητικό Σχολείο ο προπονητής/τρια με τους περισσότερους Αθλητές/τριες. Σε περιπτώσεις ύπαρξης ισάριθμων αθλητών/τριών τότε θα διενεργείται κλήρωση.
 6. Σε περιπτώσεις τερματισμού υπηρεσιών από προπονητή/τρια θα προτείνεται σύμβαση στον/στην αμέσως επόμενο/η προπονητή/τρια με τους αμέσως λιγότερους αθλητές/τριες.
 7. Ο αριθμός των προπονητών/τριών που θα παρέχει Υπηρεσίες ανά σχολείο θα διαμορφώνεται ανάλογα από τον αριθμό των μαθητών/τριών (αθλητών/τριών) στο συγκεκριμένο άθλημα.

Η αναλογία αθλητών / προπονητών καθορίζεται ως εξής:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

έως 18 από 19 και άνω

1

2

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

έως 16 από 17 και άνω

1

2

3

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

έως 14 από 15 και άνω

1

2

4

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

έως 16 από 17 και άνω

1

2

5

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

έως 4 από 5 και άνω

1

2

6

ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

έως 4 από 5 και άνω

1

2

Επισυνάπτεται το συμφωνητικό έγγραφο το οποίο ο Ανάδοχος προπονητής θα καλεστεί να υπογράψει πριν την έναρξη των εργασιών.
Comments (1)

 1. Ραφαήλ Παναγιώτου :
  Aug 07, 2020 at 01:45 PM

  Που βρίσκουμε της αίτησης ;


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter777