Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 3 θέσεων Επιθεωρητή Α' Μέσης Γενικής


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση

ιας θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά (ουσιώδης χρόνος 27.7.2020).

*μιας θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (ουσιώδης χρόνος 27.7.2020).

*μιας θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη (ουσιώδης χρόνος 27.7.2020)

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1593