Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 18 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση:

*εννέα (9) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη Φυσική.

*τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή.

*τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στον Σχεδιασμό και Τεχνολογία.

*δύο (2) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στα Θρησκευτικά.

*μίας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη Γεωγραφία.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1038