Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 5 θέσεων Επιθεωρητών Α' Μέσης Γενικής


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για:

*δύο (2) θέσεων Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά, (ουσιώδης χρόνος 22.6.2021).

 * μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή, (ουσιώδης χρόνος 22.6.2021).

*μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία, (ουσιώδης χρόνος 22.6.2021).

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1509