Οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων φροντιστηρίων να διευθετήσουν ενδεχόμενες εκκρεμότητες


Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.), για τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με τα άρθρα 9.-(4) και 28.-(2) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2018 και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, όλοι οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. που είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ Β και στον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, θα πρέπει να διευθετήσουν, μέχρι τις 25/07/2022, ενδεχόμενες εκκρεμότητες που υπάρχουν, ώστε το Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. τους να καταχωρισθεί στο ΜΗΤΡΩΟ Α. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας.
  2. Σε περίπτωση ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ εγκεκριμένου Ι.Φ/Ι.Ε.Κ., ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα (προτού διενεργηθεί η μεταστέγαση) το ΥΠΠΑΝ και να αποστείλει όσα αναφέρονται πιο κάτω, για καταχώριση/εγγραφή του Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. με τη νέα του διεύθυνση, στο ΜΗΤΡΩΟ Α εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων:

*  Το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.1 (μόνο το έντυπο, χωρίς τα πιστοποιητικά  που αναφέρονται σε αυτό, εκτός αν ζητηθούν).

*  Το έντυπο Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/ Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.ΕΚ.), για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

*  Το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.5

*  Πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω, που να αφορούν στη νέα διεύθυνση του Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.:

           i.    Πολεοδομικής άδειας (από Πολεοδομική αρχή).

            ii.    Άδειας οικοδομής (από Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση).

           iii.    Πιστοποιητικού έγκρισης ή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης προς την οικεία αρμόδια αρχή (από Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση).

           iv.    Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

* Φωτογραφίες (αιθουσών διδασκαλίας, αποχωρητηρίων, χώρου υποδοχής, χώρου στάθμευσης, εξωτερικής πινακίδας) για τη νέα διεύθυνση του Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.

* Δείγμα σφραγίδας και διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης (μόνο εάν αναγράφεται σε αυτά η νέα διεύθυνση).

 

 

Σε περίπτωση ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εγκεκριμένου Ι.Φ/Ι.Ε.Κ., ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στο ΥΠΠΑΝ, το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.3
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


715