Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής


Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε να τηρηθούν πιστά οι ακόλουθες οδηγίες:

Οι πιο κάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:

(α) μόνιμοι επί δοκιμασία (νέοι - διορισμένοι από 1.9.2022),
(β) αορίστου χρόνου (νέοι - διορισμένοι από 1.9.2022)
(γ) συμβασιούχοι, και
(δ) όσοι επανέρχονται από ετήσια άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές ή από άδεια ασθενείας με ή χωρίς απολαβές
θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται (Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων) κατά την 1η μέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, σε όλα τα σχολεία που είναι τοποθετημένοι.
Το πρωτότυπο έντυπο πρέπει να αποστέλλεται αμέσως (αυθημερόν) ταχυδρομικώς ή με το χέρι, στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός, μετά την ανάληψη καθηκόντων και αποστολή του εντύπου, σταματήσει να παρουσιάζεται στο σχολείο θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώνουν αμέσως γραπτώς τον Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 2006 Λευκωσία για να τερματισθεί η καταβολή μισθού και για να αποφεύγεται η υπερπληρωμή των εκπαιδευτικών.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                       Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Γενικής                                    Εκπαίδευσης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
                                                                            και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΣΧΟΛΕΙΟ: ..........................................................
Αρ. Τηλ. : ...........................................................
Αρ. Φαξ.: ………………………………………….

Υπηρεσία Προσωπικού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
2006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

                                        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Η βεβαίωση συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από: 1) μόνιμους επί δοκιμασία διορισμένους 1.9.2022,2) αορίστου χρόνου διορισμένους 1.9.2022, 3) συμβασιούχους και 4) εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν από ετήσια άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές.

Βεβαιώνεται ότι ο/η .................................................................................................................................... ανέλαβε καθήκοντα στο σχολείο μας στις ..................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:
ΑΚΑ: ………............................ Αρ. Ταυτότητας:......................................................
Τηλ. Οικίας: ................................ Τηλ. Κινητό.:
...........................................................
Ειδικότητα: ..................................................... Ηλεκτρ. Ταχ.: ………………………………………....


Διορισμός: Μόνιμος Επί Δοκιμασία (1.9.2022)
Αορίστου Χρόνου (1.9.2022) Σημειώστε Χ ανάλογα
Συμβασιούχος

Απασχόληση σε άλλα σχολεία (αν είναι τοποθετημένος σε περισσότερα από ένα σχολεία):
1. ................................................................. 5. ........................................................................
2. ....................................................……..... 6. .........................................................................
3. ................................................... …….….. 7. ..........................................................................
4. ....................................................………… 8. ....................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΑΝ η ανάληψη καθηκόντων γίνεται μετά την 1η Σεπτεμβρίου, (μέρα που ανοίγουν φέτος τα σχολεία), να αναφερθούν οι λόγοι (π.χ. διορισμός μετά την 1η Σεπτεμβρίου, επιστροφή από άδεια κλπ).

..................................................................................................................................................

Υπογραφή Διευθυντή: .................................Ημερομηνία: ........................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να τους εκδοθεί αριθμός. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να καταβληθεί μισθός σ’ αυτούς.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2816