Προϋπολογισμοί - δαπάνες για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία 2022-23


Διευθυντές / Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:  Προϋπολογισμοί – δαπάνες για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023  

Παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες διευθετήσεις για την έγκαιρη ενημέρωση των καθηγητών/ριών που διδάσκουν το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία, ότι τα ποσά που θα διατεθούν, μέσω των Σχολικών Εφορειών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι τα εξής:

I.      για τα αναλώσιμα υλικά (για κατασκευές/εργασίες μαθητών/ριών): €2,50 ανά μαθητή/ρια,

II. για τον εκπαιδευτικόεξοπλισμό: €0,50 ανά μαθητή/ρια.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα από τα πιο πάνω κονδύλια και υπάρχει περίσσευμα στο άλλο, τότε να ζητείται η έγκριση του Λογιστηρίου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για μεταφορά του ανάλογου ποσού στο άλλο κονδύλι.

Οι αριθμοί των μαθητών/ριών είναι όσοι διδάσκονται το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία.

Είναι αναγκαίο να τηρούνται όλες οι διαδικασίες για απορρόφηση των κονδυλίων και δαπανών και να εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΥΠΠΑΝ. Συγκεκριμένα, μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των Προϋπολογισμών δύναται, μετά από ενημέρωση των οικείων σχολικών εφορειών, από τις Διευθύνσεις των Σχολείων να:

  • πληρώνονται τα τιμολόγια για αγορές αναλωσίμων κ.ά. που διενεργούνται μέσω διαδικτύου, νοουμένου ότι τα είδη αυτά συμφωνούν με τις βασικές προδιαγραφές, που τυχόν απαιτούνται και εξασφαλίζεται η πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) τιμή.
  • διενεργούνται οι αγορές όλων των υλικών από πληθώρα καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο και όχι μεμονωμένα.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα είδη του εξοπλισμού ή/και ορισμένων εξειδικευμένων εργαλείων και συσκευών ελέγχου πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο του σχολείου σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές Οδηγίες.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Προέδρους και Μέλη Σχολικών Εφορειών 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1211