Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας


Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Θέμα: Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας 

Τα σχολεία με υψηλές επιδόσεις μαθητών, τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα (γνωστικά και μεταγνωστικά) όσο και στο επίπεδο της συναισθηματικής αγωγής, στηρίζονται στην ηγεσία που την χαρακτηρίζει το όραμα και η στρατηγική. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η εφαρμογή τεκμηριωμένων σχεδίων βελτίωσης. Η ανάπτυξη Ενιαίων Σχεδίων Δράσης Βελτίωσης (ΕΣΔΒ) από τα σχολεία αποτελεί εκπεφρασμένη πολιτική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα εδώ και αρκετά χρόνια. Τα σχέδια δράσης στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα ενιαίο όραμα για ένα σχολείο, να αξιολογήσουν τις ανάγκες του και στη συνέχεια να σκιαγραφήσουν ένα πλάνο δράσεων για την επίλυση όλων των ζητημάτων που αποκαλύφθηκαν μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, καλούνται οι διευθύνσεις όλων των σχολείων της ΔΜΓΕ να ετοιμάσουν, για το σχολικό έτος 2022-2023, Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης του σχολείου τους. 

Το ΕΣΔΒ θα πρέπει να συνοψίζει όλα τα επιμέρους Σχέδια Δράσης που αναπτύσσει ένα σχολείο, όπως το Σχέδιο αντιμετώπισης Βίας και Παραβατικότητας, Ομαλής Μετάβασης, Επαγγελματικής Μάθησης, κ.ά.

Με ευθύνη της Διευθυντικής Ομάδας θα πρέπει να οριστεί Υπεύθυνος ΒΔΑ’  ή

ΒΔ ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο του σχολείου με τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και τη ΔΜΓΕ. Προτείνεται ο συντονιστής να είναι το ίδιο πρόσωπο για όλα τα Σχέδια Δράσης που αναπτύσσει η σχολική μονάδα Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΔΒ θα πρέπει να είναι η Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνάδουν προς τις επιταγές της Έρευνας και Θεωρίας της Σχολικής Αποτελεσματικότητας. Προς τον σκοπό αυτό σας αποστέλλεται συνημμένα αρχείο με εργαλεία ανάπτυξης του ΕΣΔΒ τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Αφού ετοιμαστεί το ΕΣΔΒ του σχολείου, και όχι αργότερα από τις 30/10/2022 θα πρέπει να το αποστείλετέ ηλεκτρονικά (Excel ή Word) στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Το ΕΣΔΒ είναι εργαλείο στα χέρια της σχολικής διεύθυνσης που στοχεύει στη βελτίωση της σχολικής μονάδας Ως εκ τούτο, απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, επικαιροποίηση και συμπλήρωση του ΕΣΔΒ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στο τέλος του πρώτου τετραμήνου θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το επικαιροποιημένο ΕΣΔΒ του σχολείου μαζί με το έντυπο αυτοαξιολόγησης (επισυνάπτεται) στα Επαρχιακά Γραφεία. Στο τέλος της σχολικής χρόνιας το ΕΣΔΒ καθώς και το έντυπο αυτοαξιολόγησης θα αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της Έκθεσης Πεπραγμένων του σχολείου.  

Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας

Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2366