Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 25 θέσεων Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή

για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1180