Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 38 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση

τριάντα πέντε (35) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στα Φιλολογικά.

τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στα Εμπορικά/Οικονομικά.

 Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


916