Κενή θέση Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας


Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Δύο (2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και «Δομικών Υλικών - ΛΗΔΡΑ» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, για το ερευνητικό έργο:

Development of a novel eco-friendly and sustainable masonry brick – EcoSuBrick (CODEVELOP-GT/0322/0079)

το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου περιβαλλοντικά βιώσιμου κυβόλιθου, προϊόν αειφόρας βιομηχανικής παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος/ πτυχίου Πολιτικού ή Χημικού Μηχανικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους τομείς του σκυροδέματος ή των δομικών υλικών ή της ανάλυσης κατασκευών.
 • Γνώση βασικών αρχών Ευρωκώδικα 6 και Ευρωκώδικα 8.
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων ή/ και μετρήσεων πεδίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Χαρακτηρισμός πρώτων υλών για την παρασκευή και χαρακτηρισμό κυβόλιθων τσιμέντου.
 • Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών, μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων του κυβόλιθου.
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων του κυβόλιθου.
 • Μοντελοποίηση και αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας που θα κατασκευάζεται από τον κυβόλιθο.
 • Αξιολόγηση των θερμικών ιδιοτήτων των τοιχοποιιών που θα κατασκευάζονται από τον κυβόλιθο.
 • Υπολογισμός και αξιολόγηση της εμπεριεχόμενης ενέργειας του κυβόλιθου.
 • Ανάπτυξη μοντέλου κυκλικής οικονομίας για την παραγωγή του προϊόντος.
 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
 • Συμβολή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
 • Η πλήρωση τωνθέσεων θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, και αφορά πλήρη απασχόληση (140 ώρες μηνιαίως).
 • Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του/της εργοδοτούμενου/ης, οι οποίες θα διαμορφωθούν αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, δύναται να ανέρχονται μέχρι €1.436,03. Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Ανάλυση της μέχρι τώρα εμπειρίας/επιστημονικής δραστηριότητας και των ενδιαφερόντων του/ης υποψήφιου/ας (μέχρι 2 σελίδες)
 4. Κατάλογος δημοσιεύσεων (προαιρετικό)
 5. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 6. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) προσώπων από τους οποίους δύναται να ζητηθούν συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ropoki.vaia@ucy.ac.cy με κοινοποίηση στους Δρ. Απόστολο Μιχόπουλο, Ερευνητή Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Δρ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Επ. Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Δρ. Ιωάννη Ιωάννου, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy , aimilios@ucy.ac.cy και ioannis@ucy.ac.cy αντίστοιχα, το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου 2023 και ώρα 23:00.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:Καθ. Ιωάννη Ιωάννου (ioannis@ucy.ac.cy) ή το Δρ. Απόστολο Μιχόπουλο (michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


803