Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2023.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Γυμναστών, με βάση τον σχετικό Νόμο «Ο περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος του 1995 - Ν. 17(Ι)/95», έχουν όλοι/ες οι πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης, που κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημίου, ισοδύναμο και αντίστοιχο με το πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για εγγραφή στο Μητρώο Γυμναστών στην Ιστοσελίδα του Μητρώου: https://mitroo-gymnaston.moec.gov.cy/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


802