Προκήρυξη θέσης που αφορά εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής


Διευθυντές/ντριες Δημοσίων Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Θέμα: Προκήρυξη θέσης που αφορά εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Παρακαλείσθε, όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου σας, οποιουδήποτε βαθμού, ότι προκηρύσσεται η ακόλουθη θέση:

α. Υπεύθυνος Συντονιστής Αθλητικού Γυμνασίου Λευκωσίας,

2. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, μπορούν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος, στο έντυπο που επισυνάπτεται, προς τον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (στο τηλεομοιότυπο αρ. 22809582) μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

3. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και τα καθήκοντα της θέσης αναγράφονται στο Παράρτημα Α.

4. Η θέση αφορά τοποθέτηση πλήρους απασχόλησης (5/5).

5. Η διάρκεια της τοποθέτησης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την αρμόδια αρχή.

α.α Γ.Γιάγκου

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής                                                    Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                        Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Υπεύθυνος Συντονιστής Αθλητικών Τμημάτων Κριτήρια επιλογής:

-   Πολύπλευρη και μακρόχρονη προπονητική εμπειρία και ενασχόληση µε τον Αθλητισμό

-    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

-    Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

-    Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών

-     Απόδοση κατά την προσωπική συνέντευξη

-  Πλεονεκτήματα θα θεωρηθούν η κατοχή μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών προσόντων καθώς και η επιτυχής προπονητική καριέρα

Ο/Η Υπεύθυνος/η Συντονιστής/στρια Αθλητικού Σχολείου τοποθετείται στο πρωινό σχολείο στο οποίο στεγάζεται το Αθλητικό Σχολείο.

Καθήκοντα

Ωράριο Εργασίας των Υπευθύνων Αθλητικού Σχολείου

Ι. Λύκειο

Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 07:30 – 13:35

Τρίτη - Πέμπτη                                 10.30 – 15.30

ΙΙΓυμνάσιο

Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 07:30 – 13:35

 1. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 07.30 μέχρι τις 09.00, επισκέπτονται τα κατά τόπους Αθλητικά Κέντρα Προπόνησης. Οι επισκέψεις σκοπό έχουν τον έλεγχο της έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών/τριών και προπονητών/τριών στα Αθλητικά Κέντρα και την ομαλή και κανονική διεξαγωγή της προπόνησης, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα.
 2. Ενεργούν πάντα με την έγκριση και συναίνεση των Διευθύνσεων των Σχολείων, με τις οποίες επικοινωνούν καθημερινά για αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.
 3. Αξιολογούν την προπονητική εργασία και αγωνιστική δραστηριότητα των μαθητών/τριών σε συνεργασία με τους προπονητές τους.
 4. Επιλαμβάνονται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μαθητών/τριών τις ώρες που εργάζεται το Αθλητικό Σχολείο και ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου για διερεύνηση και αντιμετώπιση.
 5. Επικοινωνούν συχνά με τους/τις Υπεύθυνους/νες Καθηγητές/τριες των τμημάτων, με τους/τις διδάσκοντες/σες καθηγητές/τριες και παρευρίσκονται στις συνεδρίες των Παιδαγωγικών Ομάδων.
 6. Επικοινωνούν συχνά με τους γονείς/κηδεμόνες και τους ενημερώνουν για την πρόοδο των παιδιών τους.
 7. Ελέγχουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις απογευματινές προπονήσεις τους.
 8. Ελέγχουν και καταγράφουν τις απουσίες των μαθητών/τριών από τις προπονήσεις.
 9. Ενημερώνουν άμεσα τον/την Υπεύθυνο/η Τμήματος καθώς και τον/την Υπεύθυνο/η Β.Δ.
 10. Επιβλέπουν τους/τις μαθητές/τριες κατά την διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων.
 11. Ελέγχουν και καταγράφουν τις απουσίες των προπονητών/τριών και ενημερώνουν τον/την Υπεύθυνο/η Συντονιστή των Αθλητικών Τμημάτων στο ΥΠΑΝ.
 12. Ετοιμάζουν τα Έντυπα Πληρωμών των καθηγητών/τριών.
 13. Προγραμματίζουν τον εργομετρικό έλεγχο όλων των μαθητών/τριών σε συνεργασία με το ΚΑΕΚ, δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ενημερώνουν το Συντονιστή Αθλητικών Τμημάτων ΥΠΑΝ και τους Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΜΕ) Φυσικής Αγωγής.
 14. Προγραμματίζουν, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, εκπαιδευτικές επισκέψεις αθλητικού ενδιαφέροντος ή/και εξειδικευμένες διαλέξεις από επιστήμονες του αθλητικού χώρου για τους/τις μαθητές/τρίες του Αθλητικού Σχολείου.
 15. Παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου, όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν απουσίες, προαγωγή και διαγωγή των μαθητών/τριών του Αθλητικού Σχολείου.
 16. Αξιολογούν τις αιτήσεις εισδοχής των μαθητών/τριών στα Αθλητικά Τμήματα με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και ενημερώνουν τον Συντονιστή Αθλητικών Τμημάτων ΥΠΑΝ και τους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής.
 17. Έχουν επικοινωνία με τον Συντονιστή Αθλητικών Τμημάτων ΥΠΑΝ και τους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής για οδηγίες αναφορικά με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αθλητικού Σχολείου και ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 18. Εισηγούνται στον Συντονιστή Αθλητικών Τμημάτων ΥΠΑΝ και στους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής τους προπονητές/τριες, οι οποίοι/ες θα αναλάβουν προπονητικά καθήκοντα με βάση τα κριτήρια πρόσληψης.
 19. Για οποιεσδήποτε αλλαγές, βελτιώσεις, καινοτομίες ή δυσκολίες σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Αθλητικού Σχολείου απευθύνονται για οδηγίες και έγκριση στους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής και στον Συντονιστή Αθλητικών Τμημάτων ΥΠΑΝ .
 20. Έχουν την ευθύνη αγοράς μέσω των διαδικασιών των Σχολικών Εφορειών εξειδικευμένου αθλητικού υλικού καθώς και τη φύλαξή του.
 21. παρευρίσκονται στα Περιφερειακά και Παγκύπρια Πρωταθλήματα των ομάδων των Αθλητικών Λυκείων και Γυμνασίων.
 22. Υποβάλλουν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής έκθεση πεπραγμένων του Αθλητικού Σχολείου με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι µε την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται μετάθεση/μετακίνησή τους στο πρωινό σχολείο, στο οποίο στεγάζεται το Αθλητικό Σχολείο, εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένοι σ’ αυτό.

                                                                                  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να τοποθετηθώ για εκτέλεση καθηκόντων στην πιο κάτω θέση :

1. Υπεύθυνος Συντονιστής Αθλητικού Γυμνασίου Έγκωμης Λευκωσίας

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………

Π.Μ.Π. ……………………………. Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………..……………... Θέση (Μόνιμος / η καθηγητής/τρια, Β.Δ., Β.Δ.Α΄) : ……………….…………………….. Ημερομηνία διορισμού/προαγωγής στη θέση: …………………………………………..

Σχολείο όπου υπηρετώ : ………………………………….………………………………. Έτη υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο: ……… Συνολικά έτη υπηρεσίας: …….………… Σπουδές/Μετεκπαίδευση: …………………..………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………….

 

Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (να επισυναφθούν, εάν υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία): ………………………………………………………….…………………..………..

…………………………………………………………………………………………….…….

 

Εμπειρία σε σχέση με τον αθλητισμό και τα Αθλητικά Σχολεία: …………….……………..

 

…………………………………………………………………………………….…………….

 

………………………………………………………………………………….……………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

.......................................................................................................................................

 

Ημερομηνία: ……………………….          Υπογραφή: ……………………………
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1431