Αιτήσεις για θέση Εκπαιδευτή Μέσης Τεχνικής για τον κλάδο Κομμωτικής στις κλίμακες Α5 και Α7


   Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Εκπαιδευτή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον κλάδο Κομμωτικής στις μισθολογικές κλίμακες Α5 και Α7, συνδυασμένες κλίμακες, όπως αυτές έχουν ρυθμιστεί με βάση το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019, όπου αυτό εφαρμόζεται (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Στο μισθό της θέσης προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

  1. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς

(1)    Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

(2)    Αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών στη διάρκεια της εξάσκησής τους στα εργαστήρια

ή/και καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου της ειδικότητάς του.

(3)    Έχει την ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα τα οποία διδάσκει και γενικά για τη

συμπεριφορά τους στο σχολείο.

(4)    Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(5)    Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων του εργαστηρίου που είναι

κάτω από τον έλεγχο και τη φροντίδα του σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του σχολείου.

(6)    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

  1. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α Π ρ ο σ ό ν τ α
  2. Απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
    1. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου που να μπορεί να αποδειχτεί-

(α) Με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

  1. Τίτλος/Πτυχίο/δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών τουλάχιστον επιπέδου του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισοδύναμης ανώτερης σχολής ή ιδρύματος στην ειδικότητα για την οποία προορίζεται να διδάξει.
  2. (α) Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητά του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του.

ή

(β) μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων.

  1. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημείωση: 'Ολοι οι Εκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

  1. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ01Χ (ΕΕΥ01-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων/ΕΕΥ01Β-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων) από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, να εκτυπωθούν, να υπογραφούν και να προσκομιστούν στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα, όπως αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου, από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2020.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4028