ΥΠΑΝ: Αναθεωρημένα Μητρώα Διαγωνισμού Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ 04-22


Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων της Ειδικότητας «Αισθητική» στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (https://enimerosi.moec.gov.cy/d1/aye) τα Τελικά αποτελέσματα του Διαγωνισμού

ΕΚΤ 04/22:  «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές / Εκπαιδεύτριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων της Ειδικότητας «Αισθητική» στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», για ενημέρωση των υποψηφίων. 

Γνωστοποιείται ακόμα ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στη μοριοδότηση υποψηφίων διότι εκ παραδρομής υπολογίστηκε διδακτική εμπειρία που αποκτήθηκε πριν την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Συγκεκριμένα:

Α) Ο υποψήφιος με κωδικό αίτησης AISTH2022E1DXWX000014A διαπιστώθηκε ότι απέκτησε πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου το 2015 και πιστώθηκε εκ παραδρομής στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία) με 8 μονάδες. Μετά από επανεξέταση πιστώνεται στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία) με 4 μονάδες και στο σημείο 1β) (διδακτική εμπειρία) με 1,5 μονάδες.  Ως εκ τούτου αλλάζει η σειρά κατάταξής του στον πίνακα και συνολικά μοριοδοτείται με 12 μονάδες.

Β) Ο υποψήφιος με κωδικό αίτησης AISTH2022KZNHEV000015A διαπιστώθηκε ότι απέκτησε πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου το 2015 και πιστώθηκε εκ παραδρομής στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία) με 4,5 μονάδες. Μετά από επανεξέταση πιστώνεται στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία) με 0,25 μονάδες.  Ως εκ τούτου αλλάζει η σειρά κατάταξής του στον πίνακα και συνολικά μοριοδοτείται με 5,65 μονάδες.

Γ) Ο υποψήφιος με κωδικό αίτησης AISTH2022LUWBYY000018A διαπιστώθηκε ότι απέκτησε πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου το 2015 και πιστώθηκε εκ παραδρομής στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία) με 8 μονάδες. Μετά από επανεξέταση πιστώνεται στο σημείο 1α) (διδακτική εμπειρία)  με 2,25 μονάδες και στο σημείο 1β) (διδακτική εμπειρία) με 2 μονάδες. Ως εκ τούτου αλλάζει η σειρά κατάταξής του στον πίνακα και συνολικά μοριοδοτείται με 10,45 μονάδες.

Δ) Ο υποψήφιος με κωδικό αίτησης AISTH20221LTVPU000024A διαπιστώθηκε ότι απέκτησε πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου το 2021 και μοριοδοτήθηκε με 5,4 μονάδες. Μετά από επανεξέταση απορρίπτεται από το μητρώο διότι δεν κατέχει την προαπαιτούμενη προϋπόθεση διετούς διδακτικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου.

Συνεπακόλουθα, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων διαφοροποιείται στη βάση των πιο πάνω αλλαγών. Η τελική, διαφοροποιημένη μοριοδότηση και σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων παρουσιάζεται στο Τελικό Μητρώο.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τους αδικεί, έχουν το δικαίωμα: (α) Να ασκήσουν προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το άρθρο 21 του Νόμου 104(1)/2010 προθεσμίας, δηλαδή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης και (β) Να ασκήσουν προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης. Σύμφωνα με την παράγραφο 15.1 (Μέρος Α) των Εγγράφων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του παρόντος Διαγωνισμού, μετά την εκπνοή της προθεσμίας προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, δικαιούχοι για να τους ανατεθεί Σύμβαση θεωρούνται οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν την πιο υψηλή βαθμολογία κατά θέμα διδασκαλίας. Ο αριθμός των Αναδόχων της Σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Αναθεωρημένα Μητρώα
Απορριφθείσες αιτήσεις
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


758