Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για Διδασκαλία στο έργο Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι αναφορικά με τον Διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ05/17, καλεί τους υποψηφίους, που κατέχουν τους αριθμούς/κωδικούς αίτησης που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, να προσέλθουν για ανάθεση της Σύμβασης και υπογραφή της Συμφωνίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Επαρχία Λευκωσίας:

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020, 08:00π.μ. - 10:00π.μ., Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γραφείο 135Γ)

  • Επαρχία Λεμεσού:

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020, 09:00π.μ. - 11:00π.μ., ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

Παρακαλούνται όσοι θα προσέλθουν για υπογραφή Συμφωνίας να προσκομίσουν τα ακόλουθα, όπως αυτά ορίζονται στα έγγραφα Διαγωνισμού:

  1. Δελτίο Ταυτότητος
  2. Συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΕΝΤΥΠΟ 3). Ο Ανάδοχος πρέπει να υπογράφει μόνο στο πεδίο «Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος». Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού / βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού του (ΙΒΑΝ - International Bank Account Number)στον οποίο θα κατατίθεται η αμοιβή του. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι κοινός, τότε πρέπει να αναγράφονται και τα δύο ονόματα και το έντυπο να σφραγίζεται και υπογράφεται από την τράπεζα.
  3. ΟΛΑ τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αφορούν προσόντα, πείρα και κατάρτιση.
  4. Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο πιστοποιητικού μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο[*] αντίγραφο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών.

  1. Στην περίπτωση Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ημιδημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, άδεια Ιδιωτικής απασχόλησης από την Προϊστάμενη Αρχή.
  2. Στην περίπτωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια Ιδιωτικής Απασχόλησης από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή να αποδεχθούν γραπτώς τη μετακύλιση μέρους του ωραρίου εργασίας τους και σε απογευματινό χρόνο.

Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω σημεία θα επιφέρει άμεσα αποκλεισμό και διαγραφή από τον κατάλογο.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναδόχων που αδυνατούν να προσέλθουν κατά την πιο πάνω ημερομηνία, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους πιο κάτω Λειτουργούς για να διευθετηθεί εναλλακτική ημερομηνία υπογραφής Συμβολαίου, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης Ανάθεσης Σύμβασης.

Επαρχία Λευκωσίας: Λούη Λοΐζου και Έφη Ιωαννίδου, 22800780 ή 22806331

Επαρχία Λεμεσού: Χρήστο Παπαευριπίδη, 99791667

[*]Σημ.: H πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε., με επίδειξη του πρωτότυπου

Παράρτημα - Καλούμενοι για ανάθεση σύμβασης ΕΚΤ 05/17

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1415