Αδικίες σε βάρος των Εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου καταγγέλλει η ΟΕΛΜΕΚ


Ζητά από την Επιτροπή Παιδείας να εγγράψει το θέμα προς συζήτηση

Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη Επιτροπής Παιδείας της Βουλής η ΟΕΛΜΕΚ καταγέλλει «αδικίες σε βάρος των Εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου σε  σχέση με τους εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία». Αναφέρει:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Θεωρούμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε για την αδικία που υφίστανται οι Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου σε σχέση με τους εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου στη «Δημόσια Υπηρεσία».

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2(Ι) του Περί της Ρύθμισης Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένων Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (70(Ι)2016), ορίζει ότι:

«δημόσια υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία υπαγόμενη στη Δημοκρατία, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Κατά συνέπεια, με βάση τον συγκεκριμένο ορισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εξυπακούει ότι ο Νόμος αυτός εξαιρεί και αφήνει εργασιακά ακάλυπτους τους εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο.

Η Οργάνωσή μας θεωρεί ότι η υφιστάμενη Νομοθεσία, όπως ορίζει τη «δημόσια υπηρεσία», συνιστά παραβίαση των δύο βασικών αρχών του Δικαίου, δηλαδή την Αρχή της Ισότητας και την Αρχή Ίσης μεταχείρισης, οι οποίες έχουν το θεμέλιο τους, εκτός από τους διεθνείς κανόνες δικαίου, τις συνταγματικές διατάξεις της χώρας μας. 

Παρόλο που οι δύο αυτές αρχές είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, εντούτοις φαίνεται, εκ των πραγμάτων, ότι σε νομοθετικά κείμενα εμφιλοχωρούν διατάξεις που είναι αντίθετες προς τις Αρχές αυτές, δημιουργώντας διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία. 

Συνακόλουθα με τα πιο πάνω, η Αρχή της Ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται εκτός από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας άρθρο 28 και από το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αλλά και από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα άρθρα 20-21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως ΟΕΛΜΕΚ, ζητούμε όπως το θέμα αυτό εγγραφεί, το συντομότερο δυνατό, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ώστε να αρθεί κάθε μορφή διάκρισης και αδικίας σε βάρος των Εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου».

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


760