Θέση μεταδιδακτορικού επιστήμονα στο πεδίο της στοχευμένης κυτταρικής θεραπευτικής του καρκίνου


Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΟΣ-ΙΑΣΙΣ, με πολυθεματικές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά κέντρα, καλεί προσοντούχους νέους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλήρως αυτόλογου συστήματος κυττάρων για την μεταφορά μοριακής θεραπείας σε όγκους του εγκεφάλου. Η θέση προκηρύσσεται για 14  μήνες με δυνατότητα επέκτασης στο πλαίσιο ήδη εγκεκριμένου ανταγωνιστικού ερευνητικού έργου του προγράμματος ‘Ορίζοντας 2020’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 24 επιπλέον μήνες.

Απαραίτητα προσόντα και ελάχιστες απαιτήσεις:

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να είναι ένα άτομα με ψηλούς στόχους και κίνητρα και αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζονται σε απαιτητικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον και να διαθέτει τον ενθουσιασμό να συμμετέχει ενεργά σε συνεργιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν,

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Κυτταρική/Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Φαρμακολογία ή ανάλογο πεδίο.
  • Ουσιαστική μεταδιδακτορική εμπειρία σε και ερευνητικά έργα με αντικείμενο την βιολογία και θεραπευτική του καρκίνου, περιλαμβανομένης εξοικείωσης με μοντέρνες τεχνικές γενετικής μηχανικής, τεχνολογίες στελεχιαίων κυττάρων, ανάλυση μοριακών αλληλουχιών, επεξεργασία και πρωτογενής καλλιέργεια ιστών και κυττάρων, τεχνικές ιστοπαθολογίας και επεξεργασία ιστών για ηλεκτρονική μικροσκοπία.
  • Πολύ καλή κατάρτιση σε προηγμένες τεχνικές οπτικής απεικόνισης, με έμφαση σε φασματογραφία, συνεστιακή μικροσκοπία και απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση και συντήρηση πειραματοζώων, με έμφαση στην στερεοτακτική μέθοδο, κρανιοτομές, επεξεργασία και διαχείριση εγκεφαλικών δειγμάτων.

Βασικές ευθύνες και καθήκοντα:

  • Προγραμματισμός και εκπόνηση των επιμέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έργο
  • Διαχείριση εργαστηρίου στο βαθμό που αυτή αφορά το έργο του ερευνητή
  • Ετοιμασία ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων του έργου
  • Συμμετοχή στην ετοιμασία περαιτέρω ερευνητικών προτάσεων
  • Συγγραφή και παρουσίαση/διάχυση αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπες δημοσιεύσεις, διοργάνωση δραστηριοτήτων δημόσιας επικοινωνίας επιστημονικού έργου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 

Μισθοδοσία και επιπρόσθετα οφέλη: οι αμοιβές για αυτή τη θέση βασίζονται στις υφιστάμενες κλίμακες του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την μεταδιδακτορική εμπειρία ( http://www.research.org.cy/el/iris-portal) . Από το ποσό αυτό αφαιρούνται οι συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου  που αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις, το εθνικό σύστημα υγείας καθώς και οι φόροι που αναλογούν. Για άδεια μητρότητας εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υφιστάμενες κλίμακες αποκοπών και τα όρια προσωπικής φορολογίας μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

Φόρος προσωπικού εισοδήματος:

http://www.ansoconsulting.com/cyprus-taxation/cyprus-personal-income-tax.html

Συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου: http://www.hmiaccountants.com/social_security.php

Σε περίπτωση που οι συνεισφορές αυτές ή/και τα όρια προσωπικής φορολογίας τροποποιηθούν από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο καθαρός μισθός του εργοδοτούμενου θα τροποποιείται ανάλογα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 30/09/2019:

Περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών συμπεριλαμβανομένου  διδακτορικού διπλώματος, αντίγραφα τριών αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων και στοιχεία επικοινωνίας τριών ακαδημαϊκών ή προηγούμενων εργοδοτών για αναζήτηση συστατικών πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter403