Θέση Ερευνητή στο πεδίο της Βιολογίας του Καρκίνου και Στοχευμένης Κυτταρικής Θεραπευτικής


Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΟΣ-ΙΑΣΙΣ, με πολυθεματικές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά κέντρα, καλεί προσοντούχους νέους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση ερευνητή στο πλαίσιο ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Τα έργα αφορούν  σε Νεοπλασίες και Εκφυλιστικές Παθήσεις του Εγκεφάλου και απαιτούν υψηλού επιπέδου ερευνητικές δραστηριότητες στις μοριακές και κυτταρικές διαδικασίες ανάπτυξης των νεοπλασιών, την διεπαφή τους με εξωτερικά ρυθμιστικά συστήματα και στην ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων στελεχιαίων κυτταρικών σειρών με στόχο θεραπευτικά και διαγνωστικά συστήματα. Η θέση προκηρύσσεται για 24  μήνες με δυνατότητα επέκτασης.

Απαραίτητα προσόντα και ελάχιστες απαιτήσεις:

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να είναι ένα άτομα με ψηλούς στόχους και κίνητρα και αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζονται σε απαιτητικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον και να διαθέτει τον ενθουσιασμό να συμμετέχει ενεργά σε συνεργιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν,

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Κυτταρική/Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Φαρμακολογία ή ανάλογο πεδίο. Υποψήφιοι με εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc ή αντίστοιχο) και σημαντική ερευνητική εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία θα αξιολογηθούν ανάλογα.
  • Ουσιαστική ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την βιολογία και θεραπευτική του καρκίνου, περιλαμβανομένης εξοικείωσης με μοντέρνες τεχνικές γενετικής μηχανικής, τεχνολογίες στελεχιαίων κυττάρων, επεξεργασία και τρισδιάστατη καλλιέργεια ιστών και κυττάρων, τεχνικές ιστοπαθολογίας. Εμπειρία στη βιολογία όγκων εγκεφάλου και εξωκυτταρικά σωματίδια θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
  • Πολύ καλή κατάρτιση σε προηγμένες τεχνικές οπτικής απεικόνισης, με έμφαση σε φασματογραφία, συνεστιακή μικροσκοπία και απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση και συντήρηση πειραματοζώων, με έμφαση στην στερεοτακτική μέθοδο, κρανιοτομές, επεξεργασία και διαχείριση εγκεφαλικών δειγμάτων.

Βασικές ευθύνες και καθήκοντα:

  • Προγραμματισμός και εκπόνηση των επιμέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έργο
  • Διαχείριση εργαστηρίου στο βαθμό που αυτή αφορά το έργο του ερευνητή
  • Ετοιμασία ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων του έργου
  • Συμμετοχή στην ετοιμασία περαιτέρω ερευνητικών προτάσεων
  • Συγγραφή και παρουσίαση/διάχυση αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπες δημοσιεύσεις, διοργάνωση δραστηριοτήτων δημόσιας επικοινωνίας επιστημονικού έργου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 

Μισθοδοσία και επιπρόσθετα οφέλη: οι αμοιβές για αυτή τη θέση βασίζονται στην κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις πρακτικές του οργανισμού . Από το ποσό αυτό αφαιρούνται οι συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου που αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις, το εθνικό σύστημα υγείας καθώς και οι φόροι που αναλογούν. Για άδεια μητρότητας εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υφιστάμενες κλίμακες αποκοπών και τα όρια προσωπικής φορολογίας μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

Φόρος προσωπικού εισοδήματος:

http://www.ansoconsulting.com/cyprus-taxation/cyprus-personal-income-tax.html

Συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου:

http://www.hmiaccountants.com/social_security.php

Σε περίπτωση που οι συνεισφορές αυτές ή/και τα όρια προσωπικής φορολογίας τροποποιηθούν από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο καθαρός μισθός του εργοδοτούμενου θα τροποποιείται ανάλογα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 31/07/2022:

(i)            Προσωπικό σημείωμα που να περιγράφει τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης θέσης.

(ii)           Περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών

(iii)          Αντίγραφα τριών αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων

(iv)          ι στοιχεία επικοινωνίας τριών ακαδημαϊκών ή προηγούμενων εργοδοτών για αναζήτηση συστατικών πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.epos-iasis.com/index.php/join-us/career-opportunities-at-epos
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


443