Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για εργασίες στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΕΑ


 Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, (εξαιρουμένων των συμβασιούχων), να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που θα διεξάγει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) κατά τις σχολικές χρονιές 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι/ες στους Πίνακες Διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) της προηγούμενης σχολικής χρονιάς (π.χ. για τη σχολική χρονιά 2020-2021 ισχύει ο Πίνακας Διοριστέων, ο οποίος αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2020).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να:

 • έχουν πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • παραστούν σε ενημερωτικές συναντήσεις (σε χρόνο και χώρο που θα καθορίζεται στην πρόσκληση για εργασία),
 • ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που θα δίνονται από το Κ.Ε.Ε.Α.,
 • βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με λειτουργούς του Κ.Ε.Ε.Α. κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των εργασιών που θα τους ανατεθούν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του K.E.E.A., http://www.pi.ac.cy/keea/, στον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» (ο σύνδεσμος βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες:

 1. μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε όσες από τις εργασίες Α-Δ επιθυμούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (όπως φαίνονται παρακάτω στην περιγραφή του κάθε καταλόγου Α-Δ),
 2. μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή από την 25η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2023,
 3. μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, εφόσον έχουν ήδη κληθεί για τη συγκεκριμένη εργασία. 

Α. Ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (κλειστού και ανοικτού τύπου) και απομαγνητοφώνηση/δακτυλογράφηση αρχείων ήχου

Για τις εν λόγω εργασίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (εξαιρουμένων των συμβασιούχων).

Η αμοιβή για τις πιο πάνω εργασίες έχει οριστεί ως εξής:

 • €0,008 για κάθε πάτημα/χτύπημα πλήκτρου (keystroke), για την ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (κλειστού τύπου).
 • €8,00 τη σελίδα (300 λέξεις) για την ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (ανοικτού τύπου).
 • €12,00 τη σελίδα (300 λέξεις) για απομαγνητοφώνηση/δακτυλογράφηση αρχείων ήχου.

Β. Χορήγηση εργαλείων σε σχολεία

Για τις εν λόγω εργασίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (εξαιρουμένων των συμβασιούχων).

Ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να δηλώσει σε ποια/ποιες επαρχίες μπορεί και επιθυμεί να εργάζεται.

Η αμοιβή για τις πιο πάνω εργασίες έχει οριστεί στα €11,27 την ώρα για τη χορήγηση δοκιμίων/εργαλείων σε σχολεία όλων των επαρχιών (οι επιλεγέντες/επιλεχθείσες, στους/στις οποίους/ες θα ανατεθεί η εν λόγω εργασία σε επαρχίες διαφορετικές από την επαρχία διαμονής τους, δικαιούνται οδοιπορικά).

Αυτή η εργασία απαιτεί φυσική παρουσία σε σχολεία (π.χ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) σε πρωινό ή/και απογευματινό χρόνο.

Γ. Διόρθωση/καταχώριση δεδομένων των δοκιμίων Γλώσσας Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) ή/και χορήγηση/διόρθωση/καταχώριση των δεδομένων των δοκιμίων του Προγράμματος Ελληνομάθειας

Για τις εν λόγω εργασίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό προσόν (επιπέδου Master) στη Διδακτική της Γλώσσας (Ελληνικής) ή αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι) (εξαιρουμένων των συμβασιούχων).

(1)    Η διόρθωση των δοκιμίων ΓλώσσαςΓ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) θα αμείβεται ανά δοκίμιο και έχει οριστεί ως εξής:

 • €0,75 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Γλώσσας Γ΄ τάξης.
 • €1,13 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Γλώσσας Στ΄ τάξης.

Η αμοιβή για την καταχώριση δεδομένων έχει οριστεί ως εξής:

 • €0,008 για κάθε πάτημα/χτύπημα πλήκτρου (keystroke), για την ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (κλειστού τύπου).

(2)    Η χορήγηση/διόρθωση/καταχώριση των δεδομένων των δοκιμίων Ελληνομάθειας θα αμείβεται ανά δοκίμιο και έχει οριστεί ως εξής:

 • €5,00 για το Τεύχος Α΄
 • €7,50 για το Τεύχος Β΄

Οι επιλεγέντες/επιλεχθείσες στους οποίους θα ανατεθεί η εν λόγω εργασία (2) σε επαρχίες διαφορετικές από την επαρχία διαμονής τους, δικαιούνται οδοιπορικά.

Δ. Διόρθωση/καταχώριση δεδομένων των δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.)

Για την εν λόγω εργασία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό προσόν (επιπέδου Master) στη Διδακτική των Μαθηματικών ή στη Μαθηματική Παιδεία ή αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης (Μαθηματικοί) (εξαιρουμένων των συμβασιούχων).

Η διόρθωση των δοκιμίων ΜαθηματικώνΓ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) θα αμείβεται ανά δοκίμιο και έχει οριστεί ως εξής:

 • €0,75 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Μαθηματικών Γ΄ τάξης.
 • €1,13 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Μαθηματικών Στ΄ τάξης.

Η αμοιβή για την καταχώριση δεδομένων έχει οριστεί ως εξής:

 • €0,008 για κάθε πάτημα/χτύπημα πλήκτρου (keystroke), για την ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (κλειστού τύπου).

ΓΕΝΙΚΑ

Το Κ.Ε.Ε.Α. θα προχωρήσει στη δημιουργία ξεχωριστών καταλόγων κατάταξης των αιτητών/αιτητριών με σειρά προτεραιότητας στη βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης από τον/την κάθε αιτητή/αιτήτρια, για κάθε μια από τις εργασίες Α-Δ.

Οι επιλεγέντες/επιλεχθείσες θα ενημερώνονται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς προκύπτουν οι σχετικές ανάγκες στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε.Α. Με την ενημέρωσή τους, οι επιλεγέντες/επιλεχθείσες θα καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά δεσμευτική «Δήλωση Αποδοχής των Όρων Εργασίας» εντός 36 ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης.

Σημειώνεται ότι το Κ.Ε.Ε.Α. δύναται να επιλέξει άτομα από τον κάθε κατάλογο με βάση τη σειρά υποβολής αίτησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε επιλογή ατόμων από τους εν λόγω καταλόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, ότι (α) τα στοιχεία που έχουν υποβάλει δεν είναι έγκυρα ή (β) η ποιότητα της προηγούμενης εργασίας που έχουν διεκπεραιώσει δεν είναι η αναμενόμενη, με βάση τις οδηγίες που θα έχουν δοθεί.

Η καταβολή της αντιμισθίας θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, αφού πρώτα υποβληθεί σχετικό τιμολόγιο και μόνο μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία του οποίου θα δοθούν μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν οι ίδιοι οποιεσδήποτε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιεσδήποτε άλλες εισφορές προνοούνται από τη Νομοθεσία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter815