Τελικός πίνακας κατάταξης αιτητών/τριών για πρόσληψη 3 εργοδοτ. ορισμένου χρόνου στο Παιδαγωγικό


To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας, αρ. γνω- στοποίησης 223 και ημερομηνίας 24/2/2023, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απα- σχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016], τον Τελικό Πίνακα κατάταξης των αιτητών/αιτητριών για την πρόσληψη τριών (3) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου (Κλ. Α8) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety IV».

  1. Παρακάτω παρατίθεται ο Τελικός Πίνακας κατάταξης των αιτητών/αιτητριών. Σημειώνεται ότι:

-     Οι αιτητές/αιτήτριες, οι οποίοι/οποίες ισοβαθμούν, παρουσιάζονται στον Πίνακα με αύξουσα σειρά του αριθμού ταυτότητάς τους.

-     Στον Πίνακα αναγράφονται τα τελευταία τέσσερα (4) ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ/ARC), για προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτητών/αιτητριών.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΔΤ

ΜΟΡΙΑ

**3419

14

**6115

9

**4584

8

**4065

7

***1789

6

***1738

5

**5328

4

***8717

4

***6682

3

**8255

2

**5667

2

**8899

2

**6252

2

**7958

2

**9295

2

**3022

2

**5434

2

**9543

2

**4023

2

**6889

2

**5714

2

**8913

2

**2399

2

**3081

2

***4513

2

**4720

0

**6653

0

**9720

0

***8578

0
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


441