Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 1 θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Παιδαγωγικά


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά (ουσιώδης χρόνος 12.12.2022).
Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1048