Σειρά δωρεάν μαθημάτων για εκπαιδευτικούς: προώθηση της Παγκόσμιας Πολιτότητας στα σχολεία


Όπως ορίζεται από την UNESCO (2014), η Παγκόσμια Πολιτότητα αντανακλά την αίσθηση του ανήκειν σε μια ευρύτερη κοινότητα, σε μια κοινή ανθρωπότητα. Η αλληλεξάρτηση και η διασύνδεση ανθρώπων και τόπων κυριαρχεί λόγω μιας νέας σειράς παγκοσμίων προκλήσεων-ζητημάτων όπως της αυξημένης μετανάστευσης από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές και μεταξύ των χωρών, της ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων, της  κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της επιτάχυνσης της παγκοσμιοποίησης και της ταχείας τεχνολογικής προόδου. Τέτοια ζητήματα ξεπερνούν τα στενά όρια του έθνους-κράτους και δημιουργούν προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς από το κάθε έθνος/κράτος. Η ρευστότητα των εθνικών συνόρων και ο αναφαίρετος δεσμός της ανθρωπότητας απέναντι σε έναν κοινό κίνδυνο εκδηλώθηκε και λόγω της καταστροφικής πανδημίας COVID-19.

Ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι «η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στοχεύει στην εμπέδωση «των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών» (ΥΠΠΑΝ, 2021).

Το εκπαιδευτικό συγκείμενο στην Κύπρο, θέτει ως απαραίτητη και άμεση ανάγκη την κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την Παγκόσμια Πολιτότητα. Η δραματική αύξηση του πληθυσμού των οικογενειών μεταναστών και προσφύγων, έχει δημιουργήσει σχολικές τάξεις  ποικιλόμορφες, γλωσσικά, πολιτισμικά και εθνοτικά. Αυτό το περιβάλλον απαιτεί από τους/τις εκπαιδευτικούς να έχουν πολιτισμικές γνώσεις για να συζητούν τις προκλήσεις της διαφορετικότητας και να προωθούν δίκαιες εκπαιδευτικές πρακτικές. Παρά το γεγονός αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μεριμνά για τους απαραίτητους πόρους για να ενσωματώσουν οι εκπαιδευτικοί θέματα Παγκόσμιας Πολιτότητας στη διδασκαλία τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του για στήριξη της εκπαίδευσης, το ερευνητικό κέντρο CARDET, μέσω του Ευρωπαϊκού έργου POLITEIA, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το χάσμα στην παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Παγκόσμιας Πολιτότητας στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς ώστε να προωθήσουν και να ενσωματώσουν την Παγκόσμια Πολιτότητα στη διδασκαλία τους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας σειράς μαθημάτων, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών και να μπορούν να κατανοούν τη διδασκαλία της Παγκόσμιας Πολιτότητας στην τάξη τους. Η σειρά μαθημάτων θα στηρίξει την παροχή της εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Πολιτότητα στα σχολεία με καινοτόμες μεθόδους, εργαλεία και πόρους και θα προωθήσει τη συμπερίληψη της εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Πολιτότητα στα σχολικά προγράμματα σπουδών.

Η σειρά μαθημάτων έγκειται στο γεγονός ότι είναι προϊόν μιας συμμετοχικής προσέγγισης. Το εννοιολογικό πλαίσιο και τα θέματα που συμπεριλήφθηκαν στην σειρά μαθημάτων προέκυψαν από έρευνα καθώς και από τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών, της ομάδας-στόχου, και του επιπέδου ευαισθητοποίησης της.

Η σειρά μαθημάτων θα ωφελήσει: α) τους εκπαιδευτικούς που θα εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του έργου, β) τους εκπαιδευτικούς ερευνητές και τους σχεδιαστές μαθημάτων που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα επεκτείνουν, γ) τις εκπαιδευτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να εκπαιδεύσουν περισσότερους εκπαιδευτικούς και να επεκτείνουν τη σειρά μαθημάτων. Περαιτέρω, η σειρά μαθημάτων είναι χρήσιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση για την εκπαίδευση στην Παγκόσμια Πολιτότητα στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Η σειρά μαθημάτων για την Παγκόσμια Πολιτότητα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά και σλοβενικά στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό ιστότοπο του έργου: https://www.politeiaproject.eu/

Βρείτε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/Global-citizenship-education-in-schools-101212025383104
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


484