Πανεπιστήμιο Frederick: Δεύτερη διακρατική συνάντηση για το πρόγραμμα RE.MA.C.


Το RE.MA.C είναι ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραμμα που εντάσσεται στα ευρωπαϊκά, ερευνητικά προγράμματα Erasmus +. Ανάδοχος φορέας του είναι το τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Frederick ενώ συμμετέχουν άλλοι 5 φορείς (CARDET, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, CESIE, SOS MALTA, University of Algarve) από 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία.

Στόχος του είναι η δημιουργία ψηφιακού, διαπολιτισμικού, πολυγλωσσικού, εκπαιδευτικού υλικού ανοικτής πρόσβασης, κατάλληλου για χρήση εντός της γενικής τάξης από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Το  εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί στην Κύπρο θα αφορά στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας και της Αγωγής Ζωής/Αγωγής Υγείας και θα είναι διαμορφωμένο για χρήση τόσο από ελληνόφωνους/ες μαθητές/τριες όσο και από μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία διαφόρων επιπέδων ελληνομάθειας (Α1-Β1).

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, όπου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 24 με 26 του τρέχοντος μήνα, η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Στη συνάντηση έγινε μια ανασκόπηση της δουλειάς που έγινε μέχρι σήμερα και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ανασκόπησης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη, όπου διαφάνηκε η ανάγκη προσαρμογής και εμπλουτισμού του.  Ακολούθησαν εκπαιδεύσεις από όλους τους εταίρους σχετικά με τις αρχές στη βάση των οποίων θα στηριχτεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί και του μοντέλου μικτής μάθησης που θα εφαρμοστεί. Ακολουθεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική εφαρμογή του με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ήθελαν να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ομάδα του RE.MA.C. επικοινωνώντας μέσω του ηλ. ταχυδρομείου dledu.kn@frederick.ac.cy.

 

 




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










1051