Ωκεανογραφικό Κέντρο Π.Κ.: Κενή θεση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου


Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για εργασία στο Έργο «Δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) και από εθνικούς πόρους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
 • Γενική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε οικονομικά ή/και διοικητικά ή/και ερευνητικά θέματα, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων ή/και Έργων. Η εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία.
 • Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS Office, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του διαδικτύου, καθώς και των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (SOCIAL MEDIA).
 • Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία κι ευθυκρισία.
 • Τήρηση Προθεσμιών
 • Τα ακόλουθα θα θεωρούνται επιπλέον/επιπρόσθετα προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή θέματα με τη γενική εμπειρία
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
 • Εμπειρία σε διοργάνωση και διαχείριση ημερίδων και συναντήσεων
 • Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με το Έργο.
 • Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία του Έργου.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του Έργου.
 • Ετοιμασία οικονομικών απολογισμών και εκθέσεων προόδου προς Χρηματοδότες και διεκπεραίωση όλων των σχετικών ενεργειών που απαιτούνται.
 • Προβαίνει στη συλλογή και έλεγχο παρουσιολογίων των ερευνητών. 
 • Ετοιμασία και μελέτη συμβολαίων.
 • Τηρεί τα αρχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά) του Έργου.
 • Ετοιμασία και παροχή πληροφοριών προς εξωτερικούς ελεγκτές και τον εσωτερικό ελεγκτή του Πανεπιστημίου.
 • Επικοινωνία με τον οργανισμό χρηματοδότησης για διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων.
 • Ετοιμασία και μελέτη πρακτικών οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δικτύου.
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων/οργανισμών με σκοπό την ενημέρωσή τους για το Έργο και ενέργειες για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και τη διευθέτηση τοποθετήσεων. Συμπεριλαμβάνονται οι επί τόπου επισκέψεις σε φορείς/οργανισμούς.
 • Ενεργός συμμετοχή στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Έργου.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση και παρουσία στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του Έργου.
 • Καταγράφει και συντάσσει πρακτικά συνεδριάσεων και εμπλέκεται στην υλοποίηση σχετικών αποφάσεων.
 • Υποστηρίζει τη συγγραφή και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή και παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Έργου.
 • Ετοιμάζει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Έργου.
 • Εκτελεί όποιο άλλο συναφές καθήκον του/της ανατεθεί από τον Υπεύθυνο Έργου.
 • Ανάρτηση και προώθηση του Έργου στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης (Social Media)

Τα πιο πάνω θα εκτελούνται σε συνεννόηση του Ειδικού Επιστήμονα και του Υπεύθυνου του Έργου. Τυχόν μελέτες/αναφορές κ.ά. θα παραδίδονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή και σε προγράμματα του περιβάλλοντος Microsoft Office ή ισοδύναμου.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η απασχόληση θα είναι μερική (70 ώρες/μήνα) και θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος (με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων). Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €1.260,00. Από τα ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Ο Ειδικός Επιστήμονας θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Το Έργο «Δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων» δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
 3. Αντίγραφα πτυχίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 29/02/2020 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα ενταχθούν σε κατάλογο επιλαχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Ωκεανογραφικό Κέντρο (τηλ: 22893989 και email: [email protected]).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter287