Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Κέντρου Γλωσσών


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Κέντρου Γλωσσών. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τίτλος θέσης: Διευθυντής Κέντρου Γλωσσών

Υπάγεται: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατηγορία: Τριετές Συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) με δυνατότητα ανανέωσης ανά τριετία.

Μισθολογική κλίμακα: Αντίστοιχος μισθός με θέση Επίκουρου Καθηγητή* (Κλίμακα Α13-Α14, τοποθέτηση αναλόγως προσόντων) *Δεν προσφέρεται αντίστοιχος ακαδημαϊκός τίτλος.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €58.296,21 - €78.619,65. Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Κέντρου Γλωσσών εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Συντονίζει όλες τις εργασίες του Κέντρου Γλωσσών και είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του σε καθημερινή βάση.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, εκπαίδευση, καθοδήγηση, ανάπτυξη, αξιολόγηση και το συντονισμό των διδασκόντων των διαφόρων γλωσσών, στοχεύοντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με την εκμάθηση γλωσσών.
 • Προωθεί πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού.
 • Είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό ανάπτυξης του Κέντρου Γλωσσών και για το σκοπό αυτό αναπτύσσει και υποβάλλει σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Κέντρου Γλωσσών σε ετήσια βάση Επιχειρησιακό Σχέδιο και τον σχετικό προϋπολογισμό, στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την επόπτευση των προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών που προσφέρονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για την προσφορά προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών σε ενήλικες ή ειδικές κατηγορίες ατόμων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
 • Εποπτεύει την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις λειτουργίες του Κέντρου.
 • Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του Κέντρου Γλωσσών στη Σύγκλητο, μέσω του/της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στον οποίο αναφέρονται τα έσοδα και έξοδα του Κέντρου Γλωσσών κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και προδιαγράφεται η πορεία ανάπτυξής του για την επόμενη τριετία.
 • Ετοιμάζει μελέτες, εκθέσεις και προτάσεις για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Κέντρου.
 • Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων ή/και στοιχείων, για σκοπούς αξιολόγησης του Κέντρου από αρμόδιους Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Φορείς ή για άλλους συναφείς σκοπούς με στόχο τη λήψη διορθωτικών / βελτιωτικών μέτρων.
 • Προσφέρει διδακτικό έργο τουλάχιστο τριών διδακτικών ωρών     την εβδομάδα.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες πρόσληψης διδασκόντων.
 • Συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κέντρου Γλωσσών με δικαίωμα       ψήφου.

Β. Προσόντα

Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Για τη θέση του Διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα αντίστοιχα με αυτών που απαιτούνται για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, περιλαμβανομένου και του διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
 2. Τα ελάχιστα προσόντα για την ακαδημαϊκή βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.

Επιπρόσθετα Προσόντα

 1. Εμπειρία στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού.
 2. Πείρα σε αντίστοιχη θέση.
 3. Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε θέματα Διοίκησης ή/και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 4. Εκτενής Διοικητική εμπειρία.

Γ. Σημειώσεις

Οι διαδικασίες Αξιολόγησης, Παύσης και Ανανέωσης Συμβολαίου του Διευθυντή καθορίζονται στην Εγκύκλιο 3.7 αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Γλωσσών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δ. Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη, 28 Μαίου 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apllications.ucy.ac.cy/recruitment

 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 5. Ανασκόπηση του έργου σε αντίστοιχα Κέντρα.
 6. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου.
 7. Κατάλογος Δημοσιεύσεων.
 8. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις).
 9. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894189/4155).

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που υποβάλλονται από τους ίδιους κατά την αποστολή Αίτηση Πρόσληψης/Βιογραφικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Εε) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Με την αποστολή Αίτησης πρόσληψης/Βιογραφικού με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Οργανισμό, με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση, επιλογή και προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για να στελεχώσει αποτελεσματικά τις Σχολές/Τμήματα/ Υπηρεσίες/Άλλες Οργανωτικές Οντότητες του Πανεπιστημίου.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

488