Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Τμήμα Οικονομικών


Τίτλος: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Αρ. Θέσεων: Μία θέση

Κατηγορία:  Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Οικονομικών. Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάξει ο επιτυχών υποψήφιος / η επιτυχούσα υποψήφια είναι:

(1)   Μικροοικονομικά

(2)   Μακροοικονομικά

(3)   Οικονομετρία Καθήκοντα και Ευθύνες:

Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ που θα διοριστεί στην παραπάνω θέση θα είναι η διδακτική και τεχνική υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο φροντιστηριακών/εργαστηριακών μαθημάτων και διδασκαλία υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ στα Οικονομικά ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 2. Γνώση οικονομετρικών ή/και στατιστικών μεθόδων και αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 4. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στα ζητούμενα γνωστικά αντικείμενα.

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 1. Διδακτορικός τίτλος στα Οικονομικά ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 2. Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια).

Απολαβές:

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η μισθολογική τοποθέτηση γίνεται αναλόγως προσόντων και διδακτικής πείρας. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες που επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main

 1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
 3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων (α) ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφωνικού αριθμού

επικοινωνίας του υποψηφίου (β) ονομάτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων τριών ακαδημαϊκών  από  τους  οποίους μπορεί να ζητηθεί η κατάθεση εμπιστευτικών επιστολών).

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 2. Δείγματα συγγραφικού/ερευνητικού έργου.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-5 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 22893702/01 ή στο email: [email protected]Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

240