Υπεγράφη στις 10 Noεμβρίου η αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023 του Παν. Κύπρου


Υπεγράφη την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, σε μια σεμνή τελετή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτριας Ειρήνης-Άννας Διακίδου, του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και Προσωρινού Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη και των Προέδρων των Τμημάτων του Ιδρύματος, η αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023 - Πλαίσιο Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιοτικής διδασκαλίας και της αναγνώρισης της διδακτικής αριστείας, έχει αποφασίσει τη συνεχή αναθεώρηση της εν λόγω πολιτικής, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιό μας. Η Χάρτα Διδασκαλίας για το 2020-2023 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο σε συνεδρίασή της, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020 - 4/2020. Για την υλοποίηση των στόχων της Χάρτας καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, το οποίο συμβάλλει με τις εργασίες και την ανατροφοδότησή του στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής.  

Η πρώτη Χάρτα Διδασκαλίας 2017- 2020 υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναγνωρίζοντας τότε την αναγκαιότητα για διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας, είχε αποφασίσει όπως το έτος 2017 ανακηρυχθεί ως «Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Όπως αναφέρεται στην αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023/ Πλαίσιο Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιοτικής διδασκαλίας και της αναγνώρισης της διδακτικής αριστείας, έχει αποφασίσει τη δημιουργία και τη συνεχή αναθεώρηση πολιτικής, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να ενισχύσει, να αναβαθμίσει και να διασφαλίσει την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει.

Η διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας θα:

 1. Συμβάλει στο όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

2. Γίνει σε συνάρτηση με την αναβάθμιση της έρευνας, τη διεθνοποίηση, τη μάθηση, την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 του Πανεπιστημίου Κύπρου, η αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία αποτελεί στρατηγική επιδίωξη, η οποία θα έχει ως απότοκο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου, ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Αναλυτικότερα, η αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία περιλαμβάνει:

1.Ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας.

2. Βελτίωση της αναλογίας ακαδημαϊκού προσωπικού: φοιτητών.

3. Δημιουργία μηχανισμών εργασιακής εμπειρίας και οργανικής διασύνδεσής της με τα προγράμματα σπουδών.

4. Ανάπτυξη υποδομής, μηχανισμών και προγραμμάτων για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

5. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στην πανεπιστημιακή ζωή.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στόχοι της Πολιτικής είναι:

1. Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2. Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3. Η παρακολούθηση και διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας για αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση.

4. Η εναρμόνιση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και οδηγίες για θέματα ποιοτικής διδασκαλίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δράσεις βασίζονται σε τρεις άξονες:

1. Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας

• Μέθοδοι αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και διάχυσης καλών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Εργαλεία αυτοαξιολόγησης διδασκαλίας και η χρήση τους για βελτίωση της διδασκαλίας.

• Θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας».

2. Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για το νεοεισερχόμενο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την εποπτεία και συντονισμό του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

• Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού.

• Δικτύωση με άλλα κέντρα διδασκαλίας και μάθησης.

3. Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης

• Στήριξη του διδακτικού προσωπικού σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των μαθημάτων.

• Στήριξη της βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των φοιτητών.

• Συνεχής στήριξη των Τμημάτων στο έργο τους.

Η αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023 επικυρώθηκε με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και προσυπογράφτηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, τον προσωρινό Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής και τον Πρύτανη, Καθηγητή Tάσο Χριστοφίδη.

Μετά την υπογραφή της αναθεωρημένης χάρτας, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση, εποικοδομητικός και γόνιμος διάλογος για θέματα διδασκαλίας εν καιρώ πανδημίας. Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


223