ΦΩΣ Πανεπ. Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση 1 θέσης Ειδικού Επιστήμονα, μερικής ή πλήρους απασχόλησης


Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα για να εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου.

Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 εργάσιμες ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο και/ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή κλάδο όπως Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Φυσική, με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προηγούμενη πείρα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

>        Συστήματα ισχύος.

>        Έξυπνα δίκτυα.

>        Εφαρμογή αλγόριθμων μηχανικής μάθησης (π.χ. τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και συστημάτων εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της ενέργειας.

>        Εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορικής στο πεδίο της ενέργειας.

 • Ανάπτυξη εφαρμογών στην Python που σχετίζονται άμεσα με το πεδίο της ενέργειας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας και συγκεκριμένα, της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας. Επιπρόσθετα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 •  Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων.
 •  Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
 • Παροχή υποστήριξης στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
 • Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών (τελειόφοιτων).
 • Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών, σε ωριαία βάση, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών καθορίζεται σε €7,46 που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €1.044,39 (με βάση τις 140 ώρες εργασίας), και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών σε €17,41 που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €2.436,90 (με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από τα προαναφερόμενα ποσά θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων και του απολυτηρίου.
 3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού (και μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων αν υπάρχουν).
 4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] και [email protected] Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός: FOSS2021SS-09 Application.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


259