ΚΟΕ Πανεπ. Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (με ειδίκευση Econometric Modelling)


Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (με ειδίκευση Econometric Modelling) για πλήρη (140 ώρες το μήνα) ή μερική απασχόληση για διάρκεια 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες.

Η ερευνητική θέση θα χρηματοδοτείται πρωτίστως από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Υπάρχει η δυνατότητα επιπρόσθετης εξωτερικής χρηματοδότησης από επιχορηγήσεις έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και άλλα κονδύλια του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της παραπάνω θέσης είναι:

 • Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για ανάλυση της οικονομικής πολιτικής.
 • Επίβλεψη ερευνητών που η ερευνά τους συμπεριλαμβάνει προγραμματισμό για την ανάπτυξη, προσαρμογή και τον έλεγχο οικονομετρικών υποδειγμάτων.
 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων/ερευνητικών εργασιών με στόχο τη δημοσίευση τους σε ακαδημαϊκά περιοδικά.
 • Συγγραφή άρθρων/εκθέσεων για την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων για πολιτική ανάλυση.
 • Παρουσίαση των μεθοδολογιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) και να έχουν σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων σε ακαδημαϊκούς ή/και οργανισμούς σχεδίασης πολιτικής. Θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις από υποψήφιους που βρίσκονται πλησίον της ολοκλήρωσης του Διδακτορικού τους.
 • Γνώση υποδειγμάτων DSGE (π.χ. το υπόδειγμα DSGE Quest II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

\ Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κένιρο Οικονομικών Ερευνών

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο (24 μήνες). Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται μέχρι τις €2100 (με βάση τις 140 ώρες εργασίας) αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου. Η θέση αυτή δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ονόματα δύο ακαδημαϊκών ή/και επιβλεπόντων στην περίπτωση οργανισμού/ιδρύματος σχεδίασης πολιτικής, από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00, στον ακόλουθο                                                                                                                                                     σύνδεσμο:

https://applications.ucv.ac.cv/recruitment. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


216