Αιτήσεις για την πλήρωση θέσης ΕΕΔ στη Βυζαντινή Φιλολογία, Τμ. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Βυζαντινή Φιλολογία για το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία (μίας παράδοσης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2022/2023). 

Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και στη συμπλήρωση των ακροατηρίων των μαθημάτων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία μιας προπτυχιακής παράδοσης στην ακόλουθη θεματική ενότητα:

ΒΝΕ 323-329 «Βυζαντινά κείμενα και ελληνικά χειρόγραφα» ΧΕ 2022

Η ενότητα αυτή εξετάζει θέματα όπως τη θέση του βιβλίου στο Βυζαντινό πολιτισμό, ζητήματα κριτικής των βυζαντινών κειμένων και τεχνικής των εκδόσεών τους κ.ά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της Βυζαντινής φιλολογίας
  2. Σχετικές δημοσιεύσεις στα θέματα που προτίθενται να διδάξουν οι ενδιαφερόμενες/οι
  3. Εμπειρία πανεπιστημιακής διδασκαλίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας με διδακτορικό τίτλο είναι €66 την ώρα (από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας) Χ 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να περιλαμβάνει απαραιτήτως κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων και διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου.
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  3. Σχεδιάγραμμα μαθήματος/των. Το σχεδιάγραμμα μαθήματος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
  • Την περιγραφή και τους στόχους του μαθήματος.
  • Βιβλιογραφία (υποχρεωτική και προαιρετική).
  • Την κατανομή των διδακτικών ενοτήτων ανά εβδομάδα (για 15 εβδομάδες).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://applications.ucv.ac.cv/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας σε μορφή PDF όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 12 μ.μ.

Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: (+357) 22-893870 ή (+357) 22-894302, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστερες/οι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Με την υποβολή της αίτησής, διαβεβαιώνεται ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


261