Αντιμέτωπες με αντιφάσεις και ασυμφωνίες


ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Χ’’ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ

Το τελευταίο διάστημα επικρατεί μια εύλογη αναστάτωση ανάμεσα στις νηπιαγωγούς, αφού έγιναν δέκτες πολλών και διαφορετικών πληροφοριών, με αφορμή τις «Δραστηριότητες/Έργα αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής». Ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Προσχολικής, καλούμαστε να εφαρμόσουμε δύο πολιτικά κείμενα τα οποία μας παρουσιάστηκαν ως συμβατά: το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρονών- Προδημοτική) (2020) και τις «Δραστηριότητες/Έργα αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής». Τα δύο παρουσιάζονται σε εμάς ως σύμφωνα, εφόσον το δεύτερο περιλαμβάνει τους άξονες και τις επιδιώξεις του γνωστικού αντικειμένου της Γλωσσικής Αγωγής, που περιλαμβάνεται στο πρώτο. Όμως, ως εκπαιδευτικοί που επιμορφωνόμαστε και αξιολογούμαστε στο εν λόγω ΑΠΠΕ (2020) διαπιστώνουμε ότι τα δύο, όχι μόνο δεν συγκλίνουν αλλά αντικρούονται. Μερικά από τα αντικρουόμενα σημεία που μας οδήγησαν στην προαναφερθείσα διαπίστωση, είναι τα ακόλουθα:

  • Μια από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές στην οποία στηρίζεται το ΑΠΠΕ (2020) αναφέρει ότι: «Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς…» (σελ. 5). Πώς οι «Δραστηριότητες/Έργα Αποτίμησης» στηρίζονται στην ίδια παιδαγωγική αρχή, από τη στιγμή που δεν λαμβάνεται υπόψη η πορεία μάθησης και ανάπτυξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά;
  • Το ΑΠΠΕ (2020) αναφέρεται ξεκάθαρα στο θέμα της Αξιολόγησης/Τεκμηρίωσης στο Νηπιαγωγείο. Οι νηπιαγωγοί που εφαρμόζουν τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται σε αυτό, ήδη συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν τις πληροφορίες που αφορούν στα παιδιά της τάξης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ως κατάλληλοι τρόποι τεκμηρίωσης της συνεχούς ανάπτυξης και του εν δυνάμει του κάθε παιδιού, αναφέρονται τα έργα των παιδιών, οι περιγραφικές καταγραφές, κ.α. Επιπλέον, παρέχεται η ευελιξία στην κάθε νηπιαγωγό να συλλέξει ποιοτικά ή και ποσοτικά δεδομένα μέσα από τη χρήση κάποιας λίστας (αναλογική κλίμα, λίστα ελέγχου). Γιατί τότε χρειαζόμαστε ένα συμπληρωματικό εργαλείο αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου της Γλωσσικής Αγωγής;
  • Το ΑΠΠΕ (2020) προωθεί την διαφοροποίηση και τη θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον αφορά σε παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, οι νηπιαγωγοί, θα πρέπει να προγραμματίζουν κάθε μορφή οργάνωσης της μάθησης βασιζόμενες στις αρχές της διαφοροποίησης, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο κάθε παιδί να ακολουθήσει τη δική του πορεία μάθησης και ανάπτυξης. Πώς ακριβώς δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των «Δραστηριοτήτων/Έργων Αποτίμησης», ώστε να ανταποκρίνονται στο «μαθησιακό προφίλ» και στο «επίπεδο ετοιμότητας» του κάθε παιδιού;
  • Τι έπεται της εφαρμογής των «Δραστηριοτήτων/Έργων Αποτίμησης»; Πώς θα ανταποκριθεί κατάλληλα το Δημοτικό σχολείο στις ανάγκες των παιδιών στο γνωστικό αντικείμενο της Γλωσσικής Αγωγής, αφού το πιο πάνω αποτελεί προϊόν τελικής αξιολόγησης στο οποίο δεν φαίνεται η πρόοδος και η εξέλιξη του κάθε παιδιού;

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες ανησυχίες των αρμοδίων κρύβονται πίσω από την παραγωγή των «Δραστηριοτήτων/Έργων Αποτίμησης», ούτε σε ποιους προβληματισμούς τους σχετικά με την Προσχολική Εκπαίδευση προσπαθεί να απαντήσει. Αυτό που μπορούμε όμως με βεβαιότητα να πούμε, είναι ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματά τους θα δοθούν μέσα από μια ποιοτική και εστιασμένη μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρονών – Προδημοτική) (2020). Ίσως είναι καιρός οι αρμόδιοι να προσανατολίσουν τις δράσεις τους προς στην ορθή κατεύθυνση, η οποία θα έπρεπε να ήταν η επιμονή στην ουσιαστική και ορθή εφαρμογή του ΑΠΠΕ (2020) σε όλα τα νηπιαγωγεία της Κύπρου.

 

*Παράδειγμα έργου αποτίμησης παιδιών Προδημοτικής σε επιδίωξη της Γλωσσικής Αγωγής

 

Αναφορά

http://archeia.moec.gov.cy/sd/270/dee_nip_proscholiki_ekpaidefsi.pdf

 

*Εκπαιδευτικοί Προδημοτικής

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1110