Κινητικότητα για εργασία και πρακτική άσκηση στη Σουηδία και Ισπανία με EURES και Erasmus+


Ημερίδες Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 4 & 18 Μαΐου 2022

Ημερίδες Εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας για εργασία και πρακτική άσκηση στην Σουηδία και στην Ισπανία, διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εταίρος στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης EURES (European Employment Services), σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή EURES (Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) στις 4 και 18 Μαΐου 2022, αντίστοιχα.

Στις Ημερίδες Εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη, φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι και Σύμβουλοι EURES από το Δίκτυο EURES της Σουηδίας και της Ισπανίας, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών συνεργασιών που θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού, και κυρίως φοιτητών/τριών και αποφοίτων, σε τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Η κοινή συνεργασία εστιάζει πρωτίστως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της μηχανικής και των κατασκευών.

Στο πλαίσιο των εργασιών, επιτεύχθηκε η από κοινού κατανόηση της αγοράς και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην Κύπρο, την Σουηδία και την Ισπανία και καθορίστηκαν κοινές στρατηγικές για την εργοδότηση και την τοποθέτηση νέων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι EURES του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Έμμα Ζένιου,  Λειτουργός Α’ στο Γραφείο Κινητικότητας, και κα Ιουστίνη Πηλείδη, Λειτουργός του Γραφείου Σταδιοδρομίας στο Κέντρο Σταδιοδρομίας, εστίασαν στις συνέργειες του Δικτύου EURES και του Προγράμματος Erasmus+, για τοποθετήσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε μόνιμη εργοδότηση, προς αμοιβαίο όφελος των νέων και των εργοδοτών. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές, οι νέοι/ες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους στη Σουηδία και την Ισπανία, λαμβάνοντας σχετική χρηματοδότηση και καθοδήγηση.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δίκτυο EURESενισχύει με πολλαπλασιαστικό ρυθμό τη συνεισφορά του Ιδρύματος στη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Οι φοιτητές/τριες και οι νέοι/ες απόφοιτοι/ες έχουν πρόσβαση σε μια νέα δεξαμενή ευκαιριών για επαγγελματική κινητικότητα, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξη των επαγγελματικών, γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο EURES και τις ευκαιρίες που προσφέρει μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τις Συμβούλους EURES του Πανεπιστημίου Κύπρου: κα Έμμα Ζένιου, Λειτουργό Α', Γραφείο Κινητικότητας (Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected], Τηλ.: +357 22894281) και κα Ιουστίνη Πηλείδη, Λειτουργό Γραφείου Σταδιοδρομίας, Κέντρο Σταδιοδρομίας (Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:[email protected], Τηλ.: +357 22894058).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


228