Εισδοχή στο Παν. Κύπρου το 2022-23 από υποψήφιους/ες που έχουν επιτύχει σε Διεθνείς Εξετάσεις


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό, ότι θα διαθέσει τυχόν αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα, που θα προκύψουν μετά και την τελευταία κατανομή που γίνεται με βάση τη διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις.  Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες, οι οποίοι/ες παρακάθησαν διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της φοίτησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν την πιο κάτω αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 μέχρι και την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  [email protected].

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι εν λόγω υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 1.         Είναι απόφοιτοι/ες αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

2.         Είναι έτοιμοι/ες να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

3.         Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες   εξετάσεις

4.         Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (GCE, Baccalaureate, ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς  εξετάσεις) τα τελευταία 3 έτη

5.         Πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τις διεθνείς εξετάσεις, που έχουν τεθεί από το

     Πανεπιστήμιο Κύπρου (πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) www.ucy.ac.cy/aasw  - Ανακοινώσεις )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/IB στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας

   Πιστοποιητικά επιτυχίας στα μαθήματα GCE A’ Level ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα της επιλογής σας

    Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)

      Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά  (αφορά άρρενες υποψήφιους)

      Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχετε παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή  Πανελλήνιες Εξετάσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , τηλ.: 2289 4021, ηλ. διεύθυνση: [email protected]

 

 

Τέλος ανακοίνωσης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


714