Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ακύρωση προκήρυξης δυο κενών θέσεων


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Προσωπικού, ανακοινώνει την ακύρωση:

(α) της προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Διαχείριση Συμβά- σεων και Αγορών), στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5508, στις 17 Φεβρουαρίου 2023, Κύριος Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 195, σελίδες 255 – 257,

(β) της προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5508, στις 17 Φεβρουαρίου 2023, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 196, σελίδες 258 -260.

Το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει εκ νέου στο εγγύς μέλλον με προκηρύξεις για τις εν λόγω θέσεις. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για την ακύρωση της προκήρυξης της θέσης για την οποία υπέβαλαν αίτηση και θα διευθετηθεί η επιστροφή του χρηματικού τέλους συμμετοχής που κατέβαλαν.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


435