Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπ. Κύπρου


*Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

*Συνδυασμός των επιστημών της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής σε ένα πρόγραμμα με ποικίλες προοπτικές εργοδότησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς που να μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι των μαθητών σε προσωπικά, οικογενειακά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν. Το πρόγραμμα εμβαθύνει στις επιστήμες της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής και ιδιαίτερα στον συνδυασμό των δύο αυτών κλάδων. Οδηγεί στην κατοχύρωση αναγνωρισμένου προσόντος στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση και δίνει παράλληλα τη δυνατότητα ενασχόλησης με τη συμβουλευτική σε άτομα που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ως ιδιώτες σύμβουλοι.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 140 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Ψυχολογίας, πτυχιούχοι από τους κλάδους των Επιστημών Αγωγής και άτομα με πρώτο πτυχίο, το οποίο επιτρέπει διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση.

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά σε €5.125 και η εξόφληση γίνεται με δόσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής των εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η Ελληνική όμως, υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής και στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 6 επιλεγόμενα), το κάθε ένα από τα οποία πιστώνεται με 7.5 ECTS. Στα μαθήματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση (α) στις πρακτικές εφαρμογές των θεωριών της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, (β) σε μεθόδους και εργαλεία που επιτρέπουν την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη σε σχέση με το επάγγελμα του Συμβούλου, (γ) στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών και (δ) στην προώθηση του μοντέλου επαγγελματία – ερευνητή.

Μετά το πέρας του πρώτου έτους σπουδών οι φοιτητές/τριες τοποθετούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς για πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών. Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (250 ώρες ανά εξάμηνο) και πιστώνεται με 20 ECTS.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης παρέχεται σε τακτική βάση ομαδική εποπτεία στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή ερευνητική (βιβλιογραφική ή πεδίου) εργασία (Διατριβή Μάστερ), η οποία πιστώνεται με 30 ECTS. Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Επειδή το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία, αν το επιθυμούν, να περάσουν ένα εξάμηνο στην Αθήνα φοιτώντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Προγράμματος ERASMUS+.

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμό ως καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για τέτοιο διορισμό. Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις σε σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και ιδιωτικά γραφεία. Τέλος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστήμια με στόχο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Περισσότερες πληροφορίες και περιγραφή μαθημάτων στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών https://www.ucy.ac.cy/psych/magister-artium-in-school-counseling-and-guidance/ και στο τηλέφωνο 22893420.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


409