Μονάδα ΦΩΣ Πανεπιστημίου Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας [κάτοχος Διδακτορικού]


Τίτλος:  Ειδικός Επιστήμονας [Κάτοχος Διδακτορικού]

Αρ. Θέσεων:  Μια (1)

Κατηγορία: Ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Κωδικός Αίτησης: FOSS2023SS-04

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα για να εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες.

Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 εργάσιμες ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίo και/ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανολογία, Φυσική με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο.
 • Διδακτορικό δίπλωμα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Προηγούμενη πείρα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:

 • Συστήματα ισχύος.
 • Ενεργειακές Κοινότητες.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Έξυπνα δίκτυα.
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
 • Εφαρμογή αλγόριθμων μηχανικής μάθησης (π.χ. τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και συστημάτων εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της ενέργειας.
 • Εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορικής στο πεδίο της ενέργειας.
 • Τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου.
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στην Python που σχετίζονται άμεσα με το πεδίο της ενέργειας.
 • Μεταδιδακτορική εμπειρία και/ή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα μέσα στο πλαίσιο των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας και συγκεκριμένα, της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, στα έξυπνα δίκτυα, σε θέματα ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες και στην ενσωμάτωση των Φωτοβολταϊκών και των τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου στο δίκτυο. Επιπρόσθετα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 • Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων.
 • Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
 • Παροχή υποστήριξης στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
 • Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών (τελειόφοιτων) και μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών καθορίζεται σε €14,29 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €2.000 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών €26,11 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €3.655,35 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων, καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από τα προαναφερόμενα ποσά θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους, καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων και του απολυτηρίου.
 3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού (και μεταπτυχιακού/ών τίτλου/ων σπουδών αν υπάρχουν).
 4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις foss.vacancies@gmail.com  καιnicolaou.anastasia@ucy.ac.cy

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός:FOSS2023SS-04 Application.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


399