Αιτήσεις για θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Φιλολογία Πανεπιστημίου Κύπρου


Τίτλος: Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Φιλολογία

Κατηγορία:  Με συμβόλαιο για ένα εξάμηνο (Χειμερινό εξάμηνο 2023/2024) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Νεοελληνική Φιλολογία για το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση  μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία (Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024). 

Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και στη συμπλήρωση των ακροατηρίων των μαθημάτων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Η/Ο Ειδική/ός Επιστήμονας θα αναλάβει τη διδασκαλία ενός προπτυχιακού σεμιναρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Τα προπτυχιακά σεμινάρια απευθύνονται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του προγράμματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Σε κάθε σεμινάριο εγγράφονται 10-12 φοιτητές/τριες. Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση με τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνας τους και να καταθέσουν επιστημονική εργασία γύρω από συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου εστιάζει στην εξοικείωση τους με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και την εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος. Στη δεύτερη ενότητα οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Ο/η διδάσκων/σκουσα καθοδηγεί τους φοιτητές/ιες ανάλογα με το θέμα που επέλεξαν, την έρευνα που διεξήγαγαν και την προφορική παρουσίαση που ετοίμασαν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
 2. Σχετικές δημοσιεύσεις στα θέματα που προτίθενται να διδάξουν οι ενδιαφερόμενοι/ες.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας με διδακτορικό τίτλο είναι €68 την ώρα (ακαθάριστες απολαβές). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ.) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο (2023-2024).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να δηλώσει τα μαθήματα που μπορεί να προσφέρει.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.Σχεδιάγραμμα μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν από ένα μέχρι και τρία σχεδιαγράμματα του προπτυχιακού/ων σεμιναρίου/ων που θα μπορούσαν να διδάξουν, για οποιαδήποτε θέμα. Το σχεδιάγραμμα μαθήματος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
  • Τον τίτλο, την περιγραφή και τους στόχους του μαθήματος
  • Βιβλιογραφία (υποχρεωτική και προαιρετική)
  • Κατάλογο με πιθανά θέματα με τα οποία θα μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές/τριες στις εργασίες τους
  • Ενδεικτική κατανομή των θεμάτων ανά βδομάδα (για 13 εβδομάδες).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σε μορφή PDF μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2023 και ώρα 12 μ.μ.

Ο υποψήφιος/η υποψήφια που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές / Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλέφωνο: (+357) 22-893870 ή (+357) 22-894302, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: bmg@ucy.ac.cy.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Με την υποβολή της αίτησης, διαβεβαιώνεται ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ). 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


455