Παν. Κύπρου: Προκήρυξη 1 θέσης Λέκτορα ή Επίκ. Καθηγητή/ήτριας στην ειδικότητα "Μάρκετινγκ"


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στην ειδικότητα "Μάρκετινγκ" στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική και Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του/της προσληφθέντος/είσας, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:

Επίκουρος/η Καθηγητής/ήτρια        (Κλίμακα Α13-Α14)                          €61.752,21 - €83.280,49 Λέκτορας                                              (Κλίμακα Α12-Α13)                         €46.936,22 - €76.375,72 Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή

PDF, μέχρι τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες).
  6. Κατάλογο δημοσιεύσεων.
  7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η κάθε μια). Παρόλο που δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις για τη βαθμίδα του/της Λέκτορα/ρος, όσοι/ες καταθέτουν αίτηση για τη βαθμίδα αυτή ενθαρρύνονται να υποβάλουν αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις, εφόσον τις διαθέτουν.
  8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών καθηγητών/τριών από τους/τις οποίους/ές θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Αγγλική γλώσσα). Οι συστατικές επιστολές δύναται να υποβληθούν μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της υποβολής των συστατικών επιστολών είναι ευθύνη του/της κάθε υποψήφιου/φιας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των συστατικών επιστολών, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF. Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (+357 22893650) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894146).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


738