Νέα θεωρία για την εκμάθηση της ομιλίας μιας δεύτερης γλώσσας


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μοντέλα εκμάθησης ομιλίας στη δεύτερη γλώσσα (Γ2), τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες ψυχογλωσσολογικές θεωρίες. Τα μοντέλα αυτά στοχεύουν στην πρόβλεψη των ικανοτήτων μη-φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας στο να αντιληφθούν ή να παραγάγουν τους φθόγγους της γλώσσας αυτής. Έχω αναπτύξει και δοκιμάσει μια νέα θεωρία σχετικά με την εκμάθηση ομιλίας, η οποία παρέχει μια νέα προσέγγιση σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών αντίληψης των φθόγγων μιας Γ2. Ο σχεδιασμός της άρχισε το 2019 και ολοκληρώθηκε το 2021. Η νέα θεωρία δημοσιεύτηκε στο διακεκριμένο επιστημονικό περιοδικό CognitiveProcessing.

Βάσει της νέας αυτής θεωρίας, έχω αναπτύξει το Μοντέλο Καθολικής Αντίληψης (Universal Perceptual Model), το οποίο βρίσκει τις βάσεις του στην Καθολική Θεωρία γλωσσικής αντίληψης και συγκεκριμένα στην Υπόθεση Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης (Functional Reorganization Hypothesis). Συγκεκριμένα, προτείνει ότι οι φθόγγοι μιας μη-φυσικής γλώσσας δεν χάνονται μετά τους πρώτους 6 μήνες ζωής (όπως είχε υποστηριχθεί προηγουμένως), αλλά παραμένουν στον εγκέφαλό μας ως ανενεργές και αποπροσανατολισμένες φωνητικές μονάδες που ενεργοποιούνται κατά την έναρξη της εκμάθησης της Γ2 και προσανατολίζονται προς τις παραγωγές των φυσικών ομιλητών, καθώς αυξάνεται η εμπειρία στη Γ2.

Το Μοντέλο Καθολικής Αντίληψης μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μοντέλο που στοχεύει στην καλύτερη επεξήγηση των μηχανισμών αντίληψης του λόγου και των προτύπων απόκτησης ομιλίας καθώς και στη βελτίωση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές ότι συγκρίνοντας το φωνολογικά συστήματα της Γ1 και της Γ2, το μοντέλο μπορεί να προβλέψει με επιτυχία την ικανότητα των μανθανόντων να αντιλαμβάνονται τους φθόγγους της Γ2. Επίσης, το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου ενδέχεται να επηρεάσει την παιδαγωγική πρακτική προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διδασκαλίας της προφοράς, εφόσον υποστηρίζει ότι η εκμάθηση της προφοράς είναι δυνατή σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Η παιδαγωγική πρακτική επίσης μπορεί να αξιοποιήσει τις προβλέψεις του μοντέλου για να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες των αλλογλώσσων στην αντίληψη φθόγγων της Γ2. Επομένως, το διδακτικό υλικό μπορεί να προσανατολιστεί σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ώστε να βελτιώσει την αντίληψη ομιλίας και σε μεταγενέστερο στάδιο την παραγωγή ομιλίας καθώς και τις ικανότητες γραπτού λόγου και ανάγνωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ:

https://www.researchgate.net/publication/349339232_Toward_a_new_model_for_speech_perception_the_Universal_Perceptual_Model_UPM_of_second_language

https://link.springer.com/article/10.1007/s10339-021-01017-6

*Ακαδημαϊκός – Γλωσσολόγος

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

339