1η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων «Ενιαίo Σχολικό Πλαίσιο για Όλους»


*«Ισότητα Ευκαιριών, Ποιότητα, Δίκαιη Διαχείριση»

*Διοργανώθηκε από το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

*Το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων προς το ευρύ κοινό με τίτλο «Ενιαίο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους: Ισότητα Ευκαιριών, Ποιότητα, Δίκαιη Μεταχείριση». Η σειρά περιέλαβε πέντε σεμινάρια, τα οποία επικεντρώθηκαν στο πολυεπίπεδο Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ή αλλιώς ΠροΘεΣυ). Το ΠροΘεΣυ, στηριγμένο στο διεθνές πλαίσιο School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports (SWPBIS; Horner & Sugai, 2000), ξεκίνησε να προσαρμόζεται στην Κύπρο το 2013 μέσα από ποικίλες σχολικές εφαρμογές σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (π.χ., Kourea, Lo, Scardina, & Phtiaka, 2016; Kourea, Liasidou, & Phtiaka, 2018; Κourea & Phtiaka, 2021). Απώτερος σκοπός του συστήματος ΠροΘεΣυ είναι η δημιουργία και διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα για τη μεγιστοποίηση της μαθησιακής και κοινωνικής επίδοσης όλων των παιδιών.

Σε αυτή την πρώτη σειρά σεμιναρίων συμμετείχαν άτομα από τον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης με εκτενή εμπειρία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιδίωξη όλων των ομιλητών ήταν να μοιραστούν εμπειρίες και συμπεράσματα, που έχουν αποκτήσει μέσω της εμπλοκής τους σε σχολικές εφαρμογές του ΠροΘεΣυ στο διάστημα των οκτώ χρόνων. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αναπτύχθηκε στη βάση χρηματοδότησης από την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με κύριους φορείς υλοποίησης το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πιο κάτω παραθέτουμε σύντομη περίληψη του κάθε σεμιναρίου μαζί με τον μαγνητοσκοπημένο σύνδεσμο.

Σεμινάριο 1: «Καλλιεργώντας την ψυχική ανθεκτικότητα εν καιρώ πανδημίας μέσα από το πλαίσιο του ΠροΘεΣυ». Το πρώτο σεμινάριο επικεντρώνεται στην έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας εν καιρώ πανδημίας και πώς εκπαιδευτικοί και παιδιά μπορούν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε ένα σχολικό πλαίσιο που προωθεί τη θετική συμπεριφορά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο σεμινάριο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=7xKxMiqgIIo

Σεμινάριο 2: «Ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και προβλήματα συμπεριφοράς στα σχολεία του 21ου Αιώνα (Σύστημα ΠροΘεΣυ)». Το δεύτερο σεμινάριο διαπραγματεύεται την «πειθαρχία» στα σχολεία του 21ου αιώνα συνδέοντας την με ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, προτείνεται αναθεώρηση της έννοιας προτάσσοντας την ενδυνάμωση του κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα των παιδιών σε συλλογικό επίπεδο εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς, οικογένειες και παιδιά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το δεύτερο σεμινάριο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Yq7QmIP8tZ0

Σεμινάριο 3: «Δουλεύοντας συλλογικά για ένα ενιαίο, δίκαιο και ανθεκτικό σχολικό περιβάλλον για ΟΛΟΥΣ (πρωτογενής πρόληψη ΠροΘεΣυ)».Στο τρίτο σεμινάριο περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της πρωτογενούς πρόληψης σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Εδώ ο στόχος είναι πώς το συλλογικό επίπεδο μετατρέπεται σε δίκαιο και ισότιμο σχολικό περιβάλλον για Όλους. Μπορείτε να δείτε το τρίτο σεμινάριο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=prmBs1hlY_I

Σεμινάριο 4: «Καλλιεργώντας την κοινωνική συμπεριφορά συλλογικά: Πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης μαθητικής συμπεριφοράς». Στο τέταρτο σεμινάριο αναλύονται σε βάθος αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της μαθητικής συμπεριφοράς με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα και σενάρια, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν εντός και εκτός τάξης υπό το πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης του ΠροΘεΣυ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τέταρτο σεμινάριο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=zQ_hSbXnU_I&t=2s

Σεμινάριο 5: «Στηρίζοντας ομάδες μαθητών/τριών με χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς (δευτερογενής πρόληψη ΠροΘεΣυ). Το πέμπτο σεμινάριο επικεντρώνεται σε μερίδα του μαθητικού πληθυσμού με χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς που δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε πρακτικές που περιεγράφηκαν στα σεμινάρια 3 και 4. Γι’ αυτή τη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού, η σχολική μονάδα καλείται να δημιουργήσει το επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης και να εφαρμόσει παρεμβάσεις, που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας. Στο σεμινάριο δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα παρεμβάσεων στο πλαίσιο της δευτερογενούς στήριξης του συστήματος ΠροΘεΣυ. Μπορείτε να δείτε το πέμπτο σεμινάριο εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=lltVckSIauM&t=1s

Με βάση την περιγραφή των πιο πάνω σεμιναρίων, εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι που στηρίζουν τις σχολικές μονάδες μπορούν να αξιοποιήσουν ιδέες, στρατηγικές και καλές πρακτικές στην καθημερινή σχολική πράξη για την ενδυνάμωση και στήριξη των κοινωνικών αναγκών όλων των παιδιών. Η αξιοποίηση τέτοιων πρακτικών είναι  αναγκαία όσο άλλοτε στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας που διανύουμε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected] ή [email protected]

Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα Facebook του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) για τακτική ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς και πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο (https://www.facebook.com/SWPBIS).

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


636