Eνδυναμώνοντας τα παιδιά ως πολιτιστικούς διπλωμάτες για μια ανθεκτική Ευρώπη


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αρκετές σοβαρές κρίσεις και προκλήσεις, όπως η πανδημία Covid-19, η επακόλουθη κοινωνικο-οικονομική κρίση, η προσφυγική κρίση και οι εντάσεις μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της και τρίτων χωρών. Για την επιτυχή αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης, η ουσιαστική «νίκη» είναι απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει με επιτυχία κάθε πολιτισμική ή άλλη διαφορά μεταξύ των λαών της, ώστε να γίνει κοινωνικά συνεκτική και ανθεκτική για να αντιμετωπίσει τρέχουσες και νέες απειλές και προκλήσεις. Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να αποτελέσει το όχημα προς τη «νίκη», καθώς έχει το πλεονέκτημα να βοηθά τους ανθρώπους να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις της αλλαγής, αλλά και στη ραγδαία ταχύτητα της αλλαγής. Ταυτοχρόνως, τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλη προσοχή στην προώθηση του διαλόγου με τα παιδιά σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων κρίσης. Συγκεκριμένα, το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε τον διάλογο με παιδιά και νέους για την «Ευρώπη που θέλουμε». Ομοίως, το EUROCHILD καθιέρωσε τη «Στρατηγική Συμμετοχής του Παιδιού» προκειμένου να θέσει τα παιδιά στην καρδιά της Ευρώπης, δίνοντάς τους το δικαίωμα και τα εργαλεία για να ενδυναμώσει την αυτενέργεια και τη φωνή τους.

Ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τη «Στρατηγική συμμετοχής των παιδιών» του EUROCHILD, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EURODIPLOMATS - Εmpowering children to act as cultural diplomats for a robust and resilient Europe» (Projectreference: 2020-1-CY01-KA227-SCH-082681)

 εστιάζει στο να ενδυναμώσει τα παιδιά να ενεργούν ως πολιτιστικοί διπλωμάτες για μια εύρωστη Ευρώπη ικανή να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και πιθανές «απειλές». Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης και η Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συντονίζουν το πρόγραμμα αυτό στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ΜΚΟ και σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μάλτα. Η επίτευξη του στόχου του προγράμματος βασίζεται στην προσέγγιση της πολιτιστικής διπλωματίας και στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων και δημιουργικών μεθοδολογιών, όπως η συνεργατική τέχνη, η συλλογική αφήγηση και η ποίηση και η ψηφιακή-πολιτισμική παιδαγωγική.

Η πολιτιστική διπλωματία συνεπάγεται έναν τύπο δημόσιας διπλωματίας και «ήπιας» δύναμης που αναφέρεται στην ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, τέχνης, γλώσσας και άλλων πτυχών του πολιτισμού μεταξύ των εθνών και των λαών τους, προκειμένου να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Τι είναι όμως ουσιαστικά η πολιτιστική διπλωματία; Η πολιτιστική διπλωματία αφορά σε μια πορεία δράσης που βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών, παραδόσεων και άλλων πτυχών του πολιτισμού ή της ταυτότητας, για την ενίσχυση των σχέσεων και της κοινωνικο-πολιτισμικής συνεργασίας, για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και όχι μόνο. Ο στόχος της πολιτιστικής διπλωματίας είναι οι άνθρωποι που προέρχονται από ένα άλλο κράτος να αναπτύξουν μια πλούσια κατανόηση των ιδεών και των θεσμών ενός κράτους, ώστε να οικοδομήσουν σχέσεις αλληλεγγύης για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς στόχους.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ( https://eurodiplomats.com/ ) μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, αλλά και να κατεβάσετε δωρεάν τα σχέδια μαθήματος και άλλο υλικό.

*PhDinEducationUniversityofCambridge, UK
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


859