Η μη λεκτική νοημοσύνη επηρεάζει την αντίληψη ομιλίας


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Αν και έχει γίνει σημαντική έρευνα σχετικά με την αλληλεπίδραση νοημοσύνης και εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας (Γ2), η έρευνα που επικεντρώνεται στη σύνδεση νοημοσύνης και αντίληψης ομιλίας στη Γ2 είναι περιορισμένη.

Η παρούσα μελέτη που δημοσιεύτηκε από τον γραφόντα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Psych (MDPI) στοχεύει στο να καλύψει αυτό το κενό, μελετώντας την επίδραση της μη λεκτικής νοημοσύνης στην ικανότητα των ομιλητών να διαχωρίζουν φωνηεντικές αντιθέσεις στη Γ2. Η μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων ήταν η κυπριακή ελληνική και μιλούσαν αγγλικά ως Γ2. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν ένα ψυχοακουστικό τεστ υποχρεωτικής επιλογής στον υπολογιστή στο οποίο διέκριναν αντιθετικά ζεύγη φωνηέντων της αγγλικής και το τεστ Raven’s Standard Progressive Matrices, που μέτρησε τις ικανότητες μη λεκτικής νοημοσύνης τους.

Αφού ρυθμίστηκαν διάφοροι παράγοντες όπως επίπεδο επάρκειας στη Γ2, χρήση της Γ2, γλωσσικά εισαγόμενα στη Γ2 κτλ., οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την απόδοσή τους στο τεστ νοημοσύνης, δηλαδή, σε μία ομάδα χαμηλότερης νοημοσύνης και μία ομάδα υψηλότερης νοημοσύνης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός διωνυμικού λογιστικού μοντέλου μικτών επιδράσεων στη γλώσσα προγραμματισμού R.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η ομάδα υψηλότερης νοημοσύνης διέκρινε την πλειοψηφία των φωνηεντικών αντιθέσεων καλύτερα από την ομάδα χαμηλότερης νοημοσύνης, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Επομένως, συμπεραίνεται ότι η μη λεκτική νοημοσύνη σχετίζεται με τη διάκριση των ήχων της Γ2. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την πιθανότητα είτε η νοημοσύνη να ενεργοποιεί την αποτελεσματικότερη λειτουργία άλλων τομέων, όπως η επεξεργασία πληροφοριών και η προσοχή, που οδηγεί σε αυξημένες δεξιότητες αντίληψης ομιλίας, είτε ότι επηρεάζει άμεσα την κατηγοριοποίηση των ήχων ομιλίας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πιο ισχυρών νοητικών αναπαραστάσεων των κατηγοριών της Γ2. Δεδομένου ότι οι έρευνες που εστιάζουν στη σχέση μη λεκτικής νοημοσύνης και αντίληψης ομιλίας είναι πολύ λίγες, το παρόν εύρημα είναι προκαταρκτικό. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να λάβουν υπόψη κι άλλους παράγοντες όπως μέγεθος λεξιλογίου στη Γ2, δεξιότητες προσοχής, βραχυπρόθεσμη φωνολογική μνήμη, κτλ.

Τέτοια ευρήματα είναι σημαντικά τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Αφενός μεν μπορούν να επεξηγήσουν τις διαφορές ως προς τον ρυθμό κατάκτησης της ομιλίας της Γ2 ανάμεσα στους μανθάνοντες και αφετέρου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικές ενίσχυσης της νοημοσύνης για συνεπακόλουθη ευκολότερη εκμάθηση της Γ2 και συγκεκριμένα της προφοράς της.

Η δημοσίευση:

https://www.researchgate.net/publication/368396420_Nonverbal_Intelligence_Does_Matter_for_the_Perception_of_Second_Language_Sounds

https://www.mdpi.com/2624-8611/5/1/12

*Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΣυντονιστήςτουThe Cyprus Linguistics and Humanities Research Group

georgiou.georg@unic.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


560