Πρόγραμμα χορήγησης πλήρων υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος από τον Δήμο Πάφου


Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Πάφου για στήριξη και διάδοση της ανώτατης εκπαίδευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρία του που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου την έναρξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών προς αριστεύοντες μαθητές στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση δύο υποτροφιών στη βάση των εξής:

Μία υποτροφία αξίας €4000 για πρωτοετή/νεοεισερχόμενο φοιτητή.

Μία υποτροφία αξίας €4000 για δευτεροετή φοιτητή.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας του Δήμου Πάφου ανακοινώνει την κάλυψη του εναπομείναντος ποσού των αναφερομένων υποτροφιών αξίας €3.500 έκαστην για τους επιλεχθέντες υπότροφους του Δήμου Πάφου έτσι ώστε η υποτροφία να καθίσταται πλήρης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι οποίες θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1)  Είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2)  Κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους –  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια πέντε χρόνων πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 50 μηνών.

(3)  Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με την προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο. (β) Κατοικούν μόνιμα στην Πάφο 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


391