12η ετήσια έρευνα, μέρος: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 2020


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Περίληψη

Τα τελευταία  χρόνια οι προσφερόμενες κατ’ έτος θέσεις βοηθού διευθυντή Δημοτικού Σχολείου είναι  ολιγάριθμες. Ως αποτέλεσμα υπάρχει αύξηση της ηλικίας προαγωγής. Για να γίνεις βοηθός διευθυντής εκτός από μεταπτυχιακό, χρειάζεται  προϋπηρεσία σε θέση δασκάλου ενός τετάρτου του αιώνος κατ’ ελάχιστον (25+ έτη). Φέτος (2020) οι θέσεις προαγωγής Βοηθού διευθυντή δημοτικού σχολείου είναι σχετικά αυξημένες και ανέρχονται σε είκοσι.

Η γενεσιουργός αιτία της έλλειψης θέσεων ανέλιξης είναι οι μαζικές προαγωγές  σε ηλικία 35-45 ετών που έγιναν την πενταετία 2008-2013. Έκτοτε οι ευκαιρίες ανέλιξης είναι μικρές και η πυραμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι μπλοκαρισμένη. Το πρόβλημα θα λυθεί μερικώς με την πλήρωση των θέσεων που θα κενωθούν την 1/9/2020 λόγω   του σχεδίου πρόωρων αφυπηρετήσεων με κίνητρα.

Εισαγωγή - Μεθοδολογία υπολογισμού των υπηρεσιακών δεδομένων των υποψηφίων

Την 1/11/2019 έγινε προκήρυξη, μεταξύ άλλων, δεκαοκτώ θέσεων βοηθών διευθυντών δημοτικών σχολείων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν  από 1 μέχρι 18 Νοεμβρίου 2019. Στις 08 Μαΐου 2020 ανακοινώθηκε  από το ΥΠΠΑΝ η σύνταξη δύο καταλόγων. Ο πρώτος κατάλογος περιείχε εξήντα έξι ονόματα προτεινομένων για προαγωγή και ο δεύτερος  τα ονόματα εκατό πενήντα ένα  μη προτεινομένων για προαγωγή. Οι συνεντεύξεις ορίστηκαν από την Ε.Ε.Υ. να γίνουν μεταξύ 02/06/2020 και 10/06/2020. Για συνέντευξη κλήθηκαν οι εξήντα έξι προτεινόμενοι. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι θέσεις είναι τελικά 20. Οι προαγωγές ανακοινώθηκαν την 10η Ιουνίου με έναρξη ισχύος  τους από 1ης Σεπτεμβρίου 2020.

Από τους καταλόγους των Συμβουλευτικών Επιτροπών  έχουμε κρίσιμα δεδομένα όπως:

 1. αριθμούς αιτητών προτεινομένων και μη.
 2. Υπηρεσιακή αρχαιότητα και συνακόλουθες μονάδες σε δύο δεκαδικά ψηφία.
 3. Βαθμολογίες στην κλίμακα 1-40 τα τελευταία δέκα χρόνια.
 4. αξία υποψηφίου υπολογισμένη ως το άθροισμα του τετραπλάσιου του μέσου όρου των δύο τελευταίων βαθμολογιών συν το μέσο όρο βαθμολογίας της τελευταίας δεκαετίας.
 5. Μονάδες προσόντων. ( Δεύτερο Πτυχίο: 2, Μάστερ: 3, Διδακτορικό: 5 )
 6. Μονάδες Ε.Φ.  : 0,1 μονάδες για κάθε μήνα θητείας. ( Χρησιμοποιείται μια φορά μόνο)
 7. Σύνολο μονάδων υποψηφίων.

Στο 1ο μέρος της έρευνας θα εξερευνήσουμε στατιστικά τα υπηρεσιακά δεδομένα του καταλόγου προτεινομένων. Θα χρησιμοποιήσουμε στατιστικούς δείκτες όπως μέσους όρους, κατανομές συχνότητας, επικρατούσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Προτεινόμενοι για θέση βοηθού β. διευθυντή: Μάιος – Ιούνιος 2020

 1. Συνολικά έκαναν αίτηση  217 άτομα για να διεκδικήσουν είκοσι θέσεις προαγωγής. Αντιστοιχούν 10,85 αιτητές για κάθε θέση.
 2. Το 69,6% των αιτητών ( 151/217) δεν θα κληθούν  σε συνέντευξη.
 3. Ανάμεσα στους 151 μη προτεινόμενους υπήρχαν  28 δοκτοράτα (18,54% )και 94 μάστερ (62,25% ). Μόλις 25 άτομα είχαν μόνο βασικά προσόντα. Με την πάροδο των χρόνων ο ανταγωνισμός των δασκάλων για απόκτηση προσόντων αυξάνεται. Η εποχή του master παρήλθε και βρισκόμαστε στην εποχή του διδακτορικού
 4. Κλήθηκαν σε συνέντευξη εξήντα έξι (66) δάσκαλοι για να διεκδικήσουν είκοσι (20) θέσεις βοηθών διευθυντών. Αναλογούν 3,3 υποψήφιοι για κάθε θέση. Η μέση προαξιμότητα⁴ είναι 30,3%. Με βάση το Νόμο  ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τριπλάσιος των προσφερόμενων θέσεων, όμως υπήρχαν επιπλέον διεκδικητές λόγω ισοψηφίας στο τέλος του καταλόγου.
 5. Ο πρώτος σε συνολική βαθμολογία υποψήφιος είχε 221,25 μονάδες και ο τελευταίος 218,25. Η συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ αποδίδει πέντε μονάδες, ενώ η διαφορά πρώτου και τελευταίου είναι  μόνο τρεις μονάδες.  Η δυνατότητα της ΕΕΥ να ανατρέψει τη σειρά του καταλόγου και να προάγει τα άτομα που κρίνει ως τα καταλληλότερα είναι πασίδηλη.
 6. Είκοσι οκτώ (28) στους εξήντα έξι (66) υποψήφιους πήγαν στην συνέντευξη με 218,25 μονάδες. Άλλοι δεκατρείς (13) είχαν 219,25 μονάδες. Μόνο πέντε υποψήφιοι υπερβαίνουν τις διακόσιες είκοσι μονάδες. Το μποτιλιάρισμα των υποψηφίων φαίνεται από το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του όγδοου και του τελευταίου υποψηφίου είναι μια μονάδα.
 7. Παρόλη τη δυνατότητα της να προάγει άτομα ανεξαρτήτως σειράς, η ΕΕΥ ακολούθησε βασικά τη σειρά του καταλόγου. Όλοι οι προαχθέντες είναι από το πρώτο μισό του καταλόγου.

Υπηρεσιακά και άλλα χαρακτηριστικά των υποψηφίων βοηθών διευθυντών

1. Από τους εξήντα έξι  υποψήφιους β. διευθυντές οι σαράντα οκτώ ήταν γυναίκες (72,7%)  και  οι δεκαοκτώ άντρες (27,3%)

2. Από τους είκοσι προαχθέντες οι 13 ήταν γυναίκες (65%) και οι 7 άντρες (35%). Κατ’ αναλογία οι άντρες ευνοήθηκαν, αφού ενώ το ποσοστό των ανδρών υποψηφίων είναι κάτω του 28%, το μερίδιο τους στην πίττα των προαγωγών είναι  35%.

3. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των  υποψηφίων  σε θέση δασκάλου ήταν 25,9 χρόνια με τυπική απόκλιση 1,71 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων είχαν υπηρεσία 24,2 έως 27,6 έτη. Μόνο δέκα υποψήφιοι είχαν υπηρεσία ελαφρά κάτω των είκοσι τεσσάρων ετών.

4. Ποια είναι τα ποσοστά των υποψηφίων σε σχέση με τα προσόντα τους; Από τους εξήντα έξι υποψήφιους:

-    Οι δεκαεπτά (17) δηλαδή ποσοστό 25,8% είχαν μόνο βασικά προσόντα.

-    Οι σαράντα δύο (42), ή ποσοστό 63,6% είχαν μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ.

-    Οι επτά δηλαδή ποσοστό 10,6% είχαν διδακτορικό.

-    Τρεις στους τέσσερεις υποψήφιους είχαν μάστερ ή διδακτορικό ενώ μόνο ένας στους τέσσερις είχαν βασικά προσόντα.

5. Το 95,5% των υποψηφίων (63/66) κατέρχονται στη μάχη των προαγωγών με ταυτόσημη αξία εκατό ενενήντα (190) μονάδων ενώ το υπόλοιπο 4,5% υστερούσε ελάχιστα εφόσον η αξία τους ήταν 189,8 μονάδες.

6. Άπαντες οι υποψήφιοι είχαν τριάντα οκτώ στις δύο τελευταίες βαθμολογίες που είναι και οι πλέον βαρύνουσες, εφόσον υπολογίζεται το τετραπλάσιο του μέσου όρου τους στον καθορισμό της αξίας τους.

Φορτωμένοι μεταπτυχιακά και διδακτορικά αλλά με μικρές προσδοκίες ανέλιξης…

7. Πώς συσχετίζεται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με τα προσόντα τους; Με βάση τα στοιχεία που μαζέψαμε προκύπτει ότι:

-    Οι υποψήφιοι με βασικά προσόντα είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου 28,01 έτη. Η τυπική απόκλιση είναι 0,73 έτη. Η επικρατούσα τιμή 28,25 έτη. Χωρίς μεταπτυχιακό χρειάζεσαι σχεδόν 30 χρόνια υπηρεσία για να θεμελιώσεις δικαίωμα για την πρώτη προαγωγή.

-    Οι  υποψήφιοι με μάστερ είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου  25,3 έτη. Η τυπική απόκλιση είναι 1,16 έτη και η επικρατούσα τιμή τα 25,25 έτη. Συμπέρασμα: Η κατοχή μάστερ πιθανόν να επιταχύνει την προαγωγή σου κατά τρία έτη.

-    Οι υποψήφιοι με διδακτορικό είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  24,01 χρόνια.  Τυπική απόκλιση 1,01 έτος και επικρατούσα τιμή 24,25 έτη. Συμπέρασμα: Η κατοχή διδακτορικού επιταχύνει τη διαδικασία διεκδίκησης της πρώτης προαγωγής κατά μία πενταετία.

Όσο πιο πολλά τυπικά προσόντα έχει ο δάσκαλος, τόσο πιο ενωρίς μπαίνει στη διαδικασία προαγωγής. Το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό λειτουργεί ως επιταχυντής της προαγωγής.

8. Πώς συσχετίζεται το φύλο με την υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων βοηθών διευθυντών;

-    Οι σαράντα οκτώ γυναίκες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα  26,4 έτη. Η επικρατούσα τιμή ήταν 25,25 έτη. Η  τυπική απόκλιση της κατανομής είναι 1,4 έτη. Η μάζα των υποψηφίων γυναικών είχε υπηρεσία από 25 έως 28 έτη.

-    Οι  δεκαοκτώ άντρες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  24,4 έτη, 2 έτη λιγότερα από τις γυναίκες. Η τυπική απόκλιση της κατανομής είναι 1,9 έτη και η επικρατούσα τιμή 23,33.

-   Κατά μέσο όρο κάθε άνδρας υποψήφιος πιστώθηκε 1,9 μονάδες για υπηρεσία στην Ε.Φ.

9.  Η προαξιμότητα των υποψηφίων  σε σχέση με το φύλο τους είναι

-   Προαξιμότητα Αντρών= (7/18 )Χ100=38,9 %

-  Προαξιμότητα Γυναικών= ( 13/48)Χ100=27,1%

Είναι φανερό ότι κατ’ αναλογία οι άνδρες είχαν σημαντικά μεγαλύτερη επιτυχία στη συγκεκριμένη διαδικασία προαγωγών από τις γυναίκες. Αυτό επιβεβαιώνει ανάλογα συμπεράσματα προηγουμένων ερευνών.

10. Η προαξιμότητα των υποψηφίων  σε σχέση με τα προσόντα τους είναι

-      Προαξιμότητα κατόχων βασικών προσόντων= (2/17)Χ100= 11,7%

-     Προαξιμότητα Κατόχων μάστερ= ( 13/42)Χ100=30,95%

-    Προαξιμότητα Κατόχων διδακτορικού= ( 5/7 )Χ100=71,43%

Η προαγωγή έχει «άρωμα»  διδακτορικού, ενώ η ισχύς του μάστερ φθίνει. Προαγωγή και βασικά προσόντα είναι ασύμβατες έννοιες. «Too little too late» .Αν πάρεις την πρώτη σου προαγωγή στα 30 χρόνια υπηρεσίας, επειδή δεν έχεις μεταπτυχιακό, δεν έχεις το χρονικό περιθώριο για δεύτερη εκτός και αν, έστω και αργά, «σκοράρεις» με μάστερ.

11. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου των προαχθέντων ήταν 25,66 έτη.

12. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου των μη προαχθέντων ήταν 25,95 έτη. Όσοι προήχθησαν είχαν οριακά μικρότερη  υπηρεσιακή αρχαιότητα από αυτούς που δεν προήχθησαν.

13. Από τους 18 άντρες υποψήφιους οι 17 είχαν χρησιμοποιήσει μονάδες θητείας.(94,4%) Η συντριπτική πλειοψηφία (14/18) είχαν 2,17 μονάδες θητείας

Συμπέρασμα

 1. Από το 2014 και μετά οι προαγωγές βοηθών διευθυντών στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι πολύ λίγες. Ο αριθμός αυτών που προάγονται είναι μονοψήφιος ως πέρσι
 2. Ως αποτέλεσμα του μικρού αριθμού προαγωγών υπάρχει μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται σήμερα (2020) πέραν των είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας για να γίνει κάποιος βοηθός διευθυντής… Η αναμονή αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
 3. Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι  έχουν μάστερ, ενώ λόγω του πληθωρισμού των μάστερ σημαντικό ποσοστό αρχίζουν να αποκτούν  και διδακτορικό.
 4. Το ποσοστό των υποψηφίων βοηθών διευθυντών με διδακτορικό είναι 23,81% (5/21) ενώ οι υποψήφιοι διευθυντές με το ίδιο προσόν ήταν 8,33%. Όσο νεότεροι οι υποψήφιοι τόσο περισσότερα τυπικά προσόντα έχουν και άρα τόσο πιο «ακριβή» είναι η προαγωγή για τον επίδοξο διεκδικητή της.

Σημειώσεις

1. Στους στρατεύσιμους στο άθροισμα υπήρχαν επιπλέον οι μονάδες υπηρεσίας στην Ε.Φ.

2. Υπήρχαν τέσσερις υποψήφιοι που είχαν ένα τριάντα επτά τα τελευταία δέκα χρόνια, δηλαδή οι πέντε τελευταίες βαθμολογίες τους ήταν 37,38,38,38,38 και η συνακόλουθη αξία του ήταν (4Χ38) + (37+38+38+38+38)/4 = 189,8. Διασταυρώθηκε και από τη βάση δεδομένων προηγούμενης έρευνας προαγωγών. (2018)

3. https://www.eey.gov.cy

4. Προαξιμότητα Ο στατιστικός δείκτης της προαξιμότητας ομάδας δίνεται από τον τύπο:   Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας /Αριθμός υποψηφίων ομάδας) Χ 100

5.  https://m314lp.blogspot.com

*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter739