Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου


ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*

Τα συστήματα εκπαίδευσης, όπως και το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν πάντα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δημόσιου Σχολείου. Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί μία τάση καπήλευσης των στατιστικών στοιχείων διεθνών ερευνών, έτσι ώστε να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στο δημόσιο σχολείο που εξυπηρετούν όχι βεβαίως συμφέρον του, αλλά την αποδόμησή του και την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια επιβολής των αλλαγών εκ μέρους της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2018. Αυτή η κίνηση οδήγησε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ανεξαρτήτως ιδεολογίας και επιχειρηματολογίας, να συνασπιστούν και να αποδομήσουν τις θέσεις της κυβέρνησης. Θέσεις που κατά γενική ομολογία στηριζόταν σε λανθασμένη βάση και ελλιπή στοιχεία.

Βασική αρχή μου είναι η ενδυνάμωση του Δημόσιου Σχολείου και η αναβάθμιση της δωρεάν παιδείας. Ο φορολογούμενος πολίτης, μαθητές και φοιτητές αξίζουν να λαμβάνουν υψηλό επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς να αναγκάζονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ως εκπαιδευτικός θεωρώ χρέος μου την προσπάθεια για την αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα τα πιο πάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν με σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, αλλά κυρίως με όραμα μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Αυτές δεν πρέπει να έχουν χώρο στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα ενέργειες που μπορούν, μεταξύ άλλων, να συμβάλουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας είναι:

1. Διδακτικά εγχειρίδια

• Δημιουργία σύγχρονων εγχειριδίων που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να συνοδεύονται με διαδραστικές εφαρμογές

• Ανάγκη συμβατότητας των σχολικών εγχειρίδιων με τις δυνατότητες που προσφέρει η τηλεκπαίδευση

• Συμβατότητα με τις απαιτήσεις των διεθνών εξετάσεων

2. Αξιολόγηση

• Όλοι οι θεσμοί του Υπουργείου οφείλουν να αξιολογηθούν και να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των αδυναμιών και εκσυγχρονισμό

• Για όλες τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται συντρέχουσες αξιολογήσεις και έγκαιρες μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον θα πρέπει ο προγραμματισμός των μεταρρυθμίσεων να γίνεται τόσο με βραχυπρόθεσμο όσο και με μακροπρόθεσμο πλάνο.

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιείται με τρόπο που να συνδράμει στην επαγγελματική τους βελτίωση.

• Αξιολόγηση μαθητών σε εθνικό επίπεδο

3. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

• Καθορισμός συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προσόντων που πρέπει απαραίτητα να κατέχουν τα μέλη της Επιτροπής για την καλύτερη αξιολόγηση των υποψήφιων για προαγωγή εκπαιδευτικών

• Καθορισμός συγκεκριμένης ποσόστωσης και βαρύτητας των προσωπικών συνεντεύξεων για τις προαγωγές για όλες τις βαθμίδες

• Ξεκάθαρο περιεχόμενο του θεματολογίου εξέτασης των υποψηφίων ανάλογα με τη θέση προαγωγής που διεκδικούν

4. Παιδιά με Μεταναστευτική Βιογραφία

• Δημιουργία τμημάτων σχολικής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες

• Ταχύρρυθμη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της κουλτούρας και του κυπριακού πολιτισμού για ομαλότερη ένταξη των παιδιών στην κοινωνία

5. Ειδική Εκπαίδευση

• Επιμόρφωση/εκπαίδευση των σχολικών συνοδών, αλλαγή κριτηρίων πρόσληψης και μισθολογική τους αναβάθμιση

• Αναβάθμιση ειδικών σχολείων και εκπαίδευση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού.

6. Ολοήμερο Σχολείο

• Επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο

• Εμπλουτισμός των ειδικών μαθημάτων ενδιαφέροντος των παιδιών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους

• Επέκταση του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

7. Τεχνολογική αναβάθμιση σχολείων με ταυτόχρονη εκπαίδευση εκπαιδευτικών

• Τεχνολογική αναβάθμιση σχολείων στη βάση προγραμματισμού ανά πενταετία

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογίας

8. Ενίσχυση Τεχνικής Εκπαίδευσης

• Ανάγκη δημιουργίας Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων οι μαθητές των οποίων να αποφοιτούν με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα

• Ανάγκη περεταίρω ενίσχυσης των Τεχνικών Σχολών για προσέλκυση περισσότερων μαθητών που θα καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς με υψηλού επιπέδου καταρτισμένο προσωπικό.

9. Ενεργοί πολίτες

• Ανάγκη διαπαιδαγώγησης των παιδιών για ενεργό ανάμειξη στα κοινά, εμπλοκή στον εθελοντισμό ή και με άλλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

10. Περιορισμός αγοράς υπηρεσιών στα σχολεία

• Η αγορά υπηρεσιών στα σχολεία να γίνεται μόνο για τις ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. μουσικά σχολεία, ολοήμερα σχολεία, αθλητικά σχολεία). Αυτό να γίνεται με το καθεστώς μισθωτού και όχι αυτοεργοδοτούμενου.

11. Δια Βίου Εκπαίδευση και κατάρτισης

• Δημιουργία φορέα εποπτείας και παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σκοπό την αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος (Ανοικτά Σχολεία – ΚΙΕ- Επιμορφωτικά Κέντρα).

• Ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των προγραμμάτων, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας.

12. Αναδιοργάνωση των Σχολικών Εφορειών

• Συμπλεγματοποίηση - συνένωση Σχολικών Εφορειών με σκοπό τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων και διοίκησής τους

• Ανάγκη για καταρτισμένο προσωπικό που να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις

• Ξεκάθαροι κανονισμοί για καλύτερο έλεγχο των αποφάσεων των Σχολικών Εφορειών

13, Υπουργείο Παιδείας – διοικητική μεταρρύθμιση

• Δημιουργία οριζόντιων δομών για αποτελεσματικότερη λειτουργία και αποφυγή επικαλύψεων στις διάφορες βαθμίδες

• Ενίσχυση Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας με σκοπό την αποκέντρωση υπηρεσιών

• Τεχνολογική αναβάθμιση για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη (ηλεκτρονικές αιτήσεις, πιστοποιητικά)

14. Προσπάθεια ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό-ερευνητικό κέντρο

• Συμφωνίες με άλλες χώρες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αναγνώριση των τίτλων σπουδών για προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών

• Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση διαδικασιών για δημιουργία ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών πανεπιστημίων από το εξωτερικό.

• Κίνητρα για επαναπατρισμό Κύπριων ερευνητών

15, Φορέας Διασφάλισης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• Εκπροσώπηση από όλα τα στρώματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Ινστιτούτα)

• Ενίσχυση της εκπροσώπησης από άλλους επαγγελματικούς φορείς και σώματα

Πολιτιστικές Υπηρεσίες

• Ανεξαρτητοποίηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών από το ΥΠΠΑΝ και δημιουργία Υφυπουργείου

• Ανάγκη εντονότερης δράσης στα πολιτιστικά δρώμενα και αποτελεσματικότερη συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς του τόπου

Για να επιτευχθούν όλα τα πιο πάνω, πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σ’ ένα περιβάλλον εκπαιδευτικής και κοινωνικής ειρήνης και όχι μόνο. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση ν΄ αλλάξουν ισορροπίες και να μεταφερθούν εξουσίες από κάποια άτομα ή ομάδες σε κάποιους τρίτους. Πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι γερές βάσεις στην παιδεία, σημαίνει γερά θεμέλια για το ίδιο το κράτος.

*Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης και Υποψήφιος Βουλευτής Λεμεσού - ΑΦΥΠΝΙΣΗ 2020

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


432