Η ΠΟΕΔ συγκαλεί Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΠΟΕΔ συγκαλεί Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση στις 13,14,15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, με στόχο την έγκριση των αλλαγών που προτείνονται από το ΔΣ της Οργάνωσης και αφορούν στο άρθρο 26.2 (Εκλογικό Σύστημα). Η Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 20.2 και το άρθρο 35, όπως αυτή προνοείται στο υφιστάμενο καταστατικό της Οργάνωσης.

Καλούνται όλα τα μέλη της Οργάνωσης όπως δώσουν μαζικά το παρών τους, εγκρίνοντας τις προτεινόμενες αλλαγές. Σημειώνουμε, ότι η παρουσία ΟΛΩΝ, είναι σημαντική καθώς βάσει του υφιστάμενου καταστατικού, απαιτείται αυξημένη παρουσία πέραν του 25% των μελών και ενισχυμένη πλειοψηφία, ώστε να επικυρωθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, το ΔΣ στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του καταστατικού της Οργάνωσης και στην αναβάθμιση του τρόπο λειτουργίας της, με στόχο την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα. Οι επικείμενες αλλαγές θα εφαρμόζονται για πάρα πολλά χρόνια και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που η Οργάνωση θα στηρίζει και θα διεκδικεί για τον Κλάδο.

Για πρώτη φορά, μετά από την καθιέρωση του υφιστάμενου καταστατικού το 1981, υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, που προέκυψε μέσα από συζήτηση και συμφωνία όλων των Κινήσεων. Για να ολοκληρωθεί, όμως, η προσπάθεια, πέραν του άρθρου 26.2 που αφορά το Εκλογικό Σύστημα, θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και των υπόλοιπων άρθρων με αυτό. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα βοηθήσουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΠΟΕΔ. Σημειώνεται ότι μετά την έγκριση από την Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση, απαιτούνται και άλλες αποφάσεις από το ΔΣ και τη ΠΣΓΑ που αφορούν και άλλα άρθρα του καταστατικού.

Αρμόδιο σώμα για να επικυρώσει το τελικό Νέο Καταστατικό είναι η ΠΣΓΑ.   Το Νέο Καταστατικό θα είναι σε ισχύ αφού γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος από τον έφορο Συντεχνιών, σύμφωνα και με την περί Συντεχνιών Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Οργάνωσης.

Για την ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω διαδικασιών, οι οποίες προνοούνται από το υφιστάμενο καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ ζητά την εξουσιοδότηση από την Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, ώστε να προχωρήσει σε μετάθεση των επόμενων εκλογών για τον Μάιο του 2024.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώπιον της βάσης, όπως με την παράταση της θητείας του, θα ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αλλαγή του καταστατικού, το συντομότερο δυνατόν. Στόχος όλων μας είναι ο εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου συνδικαλιστικού γίγνεσθαι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με τη νέα σύνθεση του 13μελούς Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην Οργάνωση, ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά  τα θέματα που αναφύονται. Οι επικείμενες αλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνοδευτικό κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ψηφίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το κάθε μέλος μας να το διαβάσει προσεκτικά πριν προσέλθει στις κάλπες. Για επίλυση αποριών και συζήτηση σχετικά με το νέο Καταστατικό, θα προηγηθεί ενημερωτική συνέλευση η οποία θα γίνει διαδικτυακά στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για τη τηλεδιάσκεψη θα αποσταλούν στη συνέχεια.

 1. Αλλαγή και δημιουργία νέων Σωμάτων στην Οργάνωση τα οποία θα εκλέγονται από τα μέλη όπως πιο κάτω:
 • ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 100 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (μετεξέλιξη Παγκύπριας Συνδιάσκεψης)

Συμμετέχουν:

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συγχώνευση σημερινού ΔΣ και Εκτελεστικής Γραμματείας)
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 • ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συγχώνευση των δύο υφιστάμενων σωμάτων (ΔΣ και Εκτελεστικής Γραμματείας) σε ένα σώμα (13 μέλη) με ταυτόχρονο καταμερισμό και πλήρη καθορισμό αρμοδιοτήτων και εργασιών κάθε μέλους του, ώστε να υπάρχει ευελιξία και άμεση ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στόχοι:

 • Δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού Σώματος το οποίο θα αποφασίζει τη στρατηγική και την υλοποίηση των πολιτικών Οργάνωσης.
 • Έχει όλα τα δικαιώματα όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εκτελεστική Γραμματεία και στο Διοικητικό Συμβούλιο στο υφιστάμενο καταστατικό.
 • Οι συνεδρίες του θα είναι συχνές, σε εβδομαδιαία βάση και όποτε επιπλέον χρειάζεται.
 • ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ όπως πιο κάτω
  • Η ΕΕ θα απαρτίζεται από 7 ως 11 μέλη, αναλόγως του πληθυσμού της Επαρχίας, εκτός αν ο αριθμός των Γενικών Αντιπροσώπων της Επαρχιακής Επιτροπής που εκλέγονται, είναι μικρότερος των επτά, οπότε μπορεί να απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεγμένων Γ.Α. της Επαρχιακής Επιτροπής.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως ο αριθμός των μελών της κάθε ΕΕ οριστεί όπως πιο κάτω:

Αριθμός τακτικών μελών Επαρχιακό Γραφείου

Αριθμός μελών ΕΕ

>ή = 1500

11

>ή = 1000

9

< 1000*

7

*εκτός αν ο αριθμός των Γενικών Αντιπροσώπων της Επαρχιακής Επιτροπής που εκλέγονται, είναι μικρότερος των επτά, οπότε μπορεί να απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεγμένων Γ.Α. της Επαρχιακής Επιτροπής

 

 

 1. 2.       Η Θητεία των εκλεγμένων γενικών αντιπροσώπων από 3ετής γίνεται 4ετής όπως και όλων των εκλεγμένων σωμάτων στην ΠΟΕΔ.

3.   Προτείνεται όπως η κατανομή και ο καταρτισμός των θέσεων που προβλέπονται από το Νέο Καταστατικό, θα γίνεται με αναλογικό σύστημα καθορισμού των θέσεων, αρχίζοντας την κατανομή από την πρώτη ΚΙΝΗΣΗ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, με βάση τα αποτελέσματα εκλογών, όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στα συνοδευτικά κείμενα.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 12, 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου, 2022 θα πραγματοποιηθεί Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση τακτικών μελών ΠΟΕΔ. 

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ,  12 Δεκεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνέλευση των τακτικών μελών, η οποία θα γίνει διαδικτυακά. Λεπτομέρειες για τη τηλεδιάσκεψη θα αποσταλούν στη συνέχεια.

Τις υπόλοιπες 3 μέρες (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου, 2022) θα πραγματοποιείται η ψηφοφορία για έγκριση των καταστατικών αλλαγών, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ψήφισμα και το συνοδευτικό κείμενο, με σκοπό την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για την τελική διαμόρφωση του Νέου Καταστατικού.

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξάγεται και τις 3 μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. και 3:00 μ.μ., στα ακόλουθα Κέντρα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ

Δημοτικό Σχολείο Γ' ΔΑΛΙ

Δημοτικό Σχολείο Ζ' ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δημοτικό Σχολείο Α' ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Α΄  Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα

ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού- Εκάλης

ΚΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού- Κοντοβάθεια

Β΄  Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγεια

ΛΑΡΝΑΚΑ:

Δημοτικό Αγίου Λαζάρου Α΄

Β´ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου

Δημοτικό Σχολείο Κιτίου

ΠΑΦΟΣ:

ΙΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ - ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΟΛΟΥ

ΜΟΡΦΟΥ:

Δημοτικό Σχολείο ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Γ΄ Δημοτικό Σχολείο ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Μελών. Κανένα μέλος που δεν έχει περιληφθεί σε αυτόν, δεν δικαιούται να ψηφίσει, εκτός αν από λάθος ή εκ παραδρομής έχει παραλειφθεί από τον Κατάλογο.

Οι εργασίες της Καταστατικής Παγκύπριας Συνέλευσης περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ ψηφοφορία, η οποία θα αρχίζει στις 8:00 π.μ. και θα συνεχιστεί ως τις 3:00 μ.μ.

Τα τακτικά μέλη μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, οποιαδήποτε ώρα μέσα στο πιο πάνω διάστημα, σε Κέντρο οποιασδήποτε επαρχίας επιθυμούν.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων παρακαλούνται όπως διευκολύνουν τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, κάνοντας διευθετήσεις, ώστε να μπορέσουν να παρουσιαστούν στους χώρους της Συνέλευσης και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και σε εργάσιμο χρόνο.

Ο Κατάλογος των Μελών τηρείται με σειρά Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γι’ αυτό για να εντοπιστεί το όνομα του μέλους, απαιτείται να δοθεί ο μοναδικός αυτός αριθμός.

 Πώς ψηφίζετε:

Χρησιμοποιείτε την πέννα που υπάρχει στον θάλαμο ψηφοφορίας ή άλλη που, απαραίτητα, είναι μπλε ή μαύρου χρώματος.

Σημειώστε ένα από τα σημεία  + ή Χ ή ν στο τετράγωνο κάτω από την επιλογή σας.

 Περισσότερα στον σύνδεσμο  https://bit.ly/3OP3Hqs
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


400